เมื่อวานได้เกริ่นไว้คร่าวๆแล้ว แต่คิดว่ายังไม่ค่อยจะชัดเจนซักเท่าไหร่  ขอเพิ่มเติมอีกหน่อยนะค่ะ   การบริหารภูมิปัญญา เป็นกระบวนการบริหารรูปแบบใหม่ ที่เน้นในด้านการพัฒนากระบวนงานควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยทุกกระบวนการต้องสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ องค์กรที่มีการบริหารภูมิปัญญาอย่างเป็นระบบจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ตัวอย่าง เช่น การพัฒนากระบวนการทำงานด้วยความรู้ ประสบการณ์ที่มีอยู่ประกอบกับการเรียนรู้แนวคิดที่เกี่ยวข้องใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อการริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนาสร้างสิ่งใหม่ๆ