การวิจัยในชั้นเรียน : ใบความรู้ที่ 1


ใบความรู้ที่ 1

ใบความรู้ที่ 1
ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการวิจัยในชั้นเรียน


                    การวิจัยในชั้นเรียน       เป็นการวิจัยที่ครูผู้สอนในวิชานั้นๆ หรือครูผู้มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน  โดยมีการวางแผนการวิจัยอย่างมีระบบและมีการนำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้   อย่างมีประสิทธิภาพ  การวิจัยในชั้นเรียน มีความหมาย ความสำคัญและประเภทของการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้
                    ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
                            การวิจัย  เป็นกระบวนการหาความรู้ใหม่  โดยอาศัยการทำงานอย่างมีระบบ  โดยหวังว่าข้อมูลที่ได้ จะมีความน่าเชื่อถือสูงและสรุปผลได้ถูกต้อง
                            การวิจัยในชั้นเรียน    เป็นการวิจัยที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของครู โดยครูเป็นผู้วิจัย (Teacher as a Research)  ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียน จึงมีวิธีการวิจัยที่มีลักษณะเป็น การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)
                            การวิจัยปฏิบัติการ เป็นการวิจัยที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาทำความเข้าใจในงานหรือกิจกรรมในหน้าที่ เพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานหรือกิจกรรม       ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียน  จึงเป็นการศึกษาค้นคว้าของครู    ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนหรือพฤติกรรมของนักเรียน ค้นหาคำตอบต่อข้อสงสัยและคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาใช้ใหม่ ในการเรียนการสอน โดยศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ความรู้ใหม่ๆนี้เรียกว่า นวัตกรรมทางการศึกษา
                            โดยสรุป การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การหาความรู้วิธีการใหม่หรือพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียน       ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน โดยอาศัยการทำงานอย่างมีระบบตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลกระบวนการเรียนการสอนต่อไป
                   ความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
                             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ข้อ 5  ระบุว่า   ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้  รวมทั้ง สามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสาระในมาตรา 30 ระบุว่า  ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอน  สามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่  เหมาะสมกับผู้เรียน ในแต่ระดับการศึกษาและยังมีการกำหนดมาตรฐานครูในระบบประกันคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 23 ด้วยว่า ครูต้องมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิด วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยแบ่งออกเป็น 3 ตัวบ่งชี้ คือ  1) ครูต้องมีนิสัยรักการแสวงหา  2) ครูต้องทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  3) ครูต้องรู้วิธีการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนของตัวเองได้ 
                            การวิจัยในชั้นเรียน    เกิดจากแนวคิดในการบูรณาการวิธีการปฏิบัติงานกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ  โดยมีความสำคัญดังนี้
                                    1.  เป็นการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการวิจัย
                                    2.  เป็นการพัฒนาวิชาชีพครู
                                    3.  เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู     ด้วยการเผยแพร่ความรู้ ที่ได้จากการปฏิบัติ
                                    4.  เป็นการส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าของการวิจัยทางการศึกษา
                            การวิจัยในชั้นเรียน จึงมีความสำคัญ    เพราะเป็นวิธีการที่ช่วยในการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจากได้ข้อค้นพบ ที่มาจากกระบวนการสืบค้นที่เป็นระบบและเชื่อถือได้      ทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
                            โดยสรุป   การวิจัยในชั้นเรียน  มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครูผู้ทำวิจัย ที่ได้มีการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน       โดยใช้การวิจัยในการแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียน 
                  ประเภทของการวิจัยในชั้นเรียน
                            จากการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน  สามารถจำแนกประเภทการวิจัยในชั้นเรียนได้ 2 ประเภท คือ   การวิจัยเพื่อความเข้าใจปัญหาในชั้นเรียน และการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหา/พัฒนาในชั้นเรียน โดยในแต่ละประเภทมีการใช้รูปแบบการวิจัยแตกต่างกัน ดังนี้

                            

ประเภทของการวิจัยในชั้นเรียน 

                        การวิจัยเพื่อความเข้าใจ                   การวิจัยเพื่อการแก้ปัหา/พัฒนา

                           รูปแบบการวิจัย                                   รูปแบบการวิจัย

                    -  การสำรวจในชั้นเรียน                        -  การวิจัยเชิงทดลอง

                    -  การวิเคราะห์พฤติกรรมในชั้นเรียน         -  การทดลองเฉพาะราย / เฉพาะกลุ่ม

                    -  การศึกษารายบุคคล / รายกลุ่ม

                    -  การศึกษาเชิงความสัมพันธ์

 

 

เอกสารอ้างอิง 
     กรมวิชาการ. วิจัยเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2542. 
     กาญจนา  วัฒานยุ. การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน.  นครปฐม : สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, 2544. 
    ทัศนา  แสวงศักดิ์. “การวิจัยในชั้นเรียน” วารสารวิชาการ (3) 72 – 77 : พฤษภาคม 2543.  
    ประวิต  เอราวรรณ์. การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, 2542. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี. การวิจัยในชั้นเรียน (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
www.kru.ac.th/commit/education/e-training/e-training.html. 8 มีนาคม 2549. 
     สุวิมล  ว่องวานิช. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2544.

คำสั่ง  เมื่อทำการศึกษาสาระตามใบความรู้ที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางไกลทำกิจกรรมตามแบบฝึกปฏิบัติที่ 1 เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งผลการปฏิบัติกิจกรรมได้ที่ 
web_trat@chaiyo.com (ระหว่างคำว่า web กับคำว่า trat ใช้ _ )  ภายในวันที่ 16 เมษายน 2549

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 22787เขียนเมื่อ 6 เมษายน 2006 11:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 22:54 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี