จิระศาสตร์วิทยา เรามาร่วมจิตคิดพัฒนา

ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาความดี พวกเราน้องพี่ "จิระศาสตร์"

ปฐมบทจิระศาสตร์ร่วมจิต

 

จิระศาสตร์วิทยา เรามาร่วมจิตคิดพัฒนา

เพื่อความก้าวหน้า พัฒนาไปให้ไกล จิระศาสตร์สดใสสมดังใจจริงเอย

เพราะพวกเราทำดี จึงได้มีคนศรัทธา เราได้ชื่อว่าโรงเรียนพระราชทาน

ชื่อเสียงโด่งดังไปนาน ผู้บริหารรับรางวัลคุรุสภา เรายังก้าวหน้าได้มาตรฐานโลกเอย

ชาวจิระศาสตร์เอย อย่าละเลยหรือท้อใจ จงทำดีไปเพื่อเด็กไทยของเรา

สุขใดไป่เหมือนที่ได้มีเพื่อนดังเช่นพวกเรา จิระศาสตร์คงไม่อับเฉาเพราะมีพวกเราช่วยพัฒนาเอย

 

                          บทเพลงที่ร้อยเรียงอย่างไพเราะ ได้กลั่นจากออกมาจากใจของท่าน ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์

ผู้รับใบอนุญาตและประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ที่ยกมาข้างต้นยังคงก้องอยู่ในหูของผู้ที่อยู่ในรั้ว ชมพูขาว ชาวจิระศาสตร์

              นับตั้งแต่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ จากวันนั้นถึงวันนี้ (ปี ๒๕๕๒) เป็นระยะเวลายาวนานถึง ๕๐ ปี เริ่มต้นจากเลขศูนย์และได้พยายามพัฒนา ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค มาด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาความรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จนกระทั่งเจริญเติบโตก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง

กว่าจะมาเป็นโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

 

                        กว่าจะมาเป็นจิระศาสตร์วิทยาในวันนี้ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนยังระลึกอยู่เสมอว่าท่าน พ.ต.อ.เนื่อง รายะนาค อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ทีมีความเตตาให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนในการก่อตั้งโรงเรียนนี้ โดยให้สถานที่บางส่วนข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมทั้งส่งคนงานและให้รถแทร็กเตอร์มาปรับที่ดิน จากสภาพเดิมที่เคยเป็นป่าละเมาะ สภาพพื้นที่ลุ่มๆดอนๆ กลายมาเป็นพื้นที่ราบเรียบกว้างขวางเกือบ ๑๐ ไร่ จากนั้นก็ได้เริ่มยกเสาเอกก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก ป็นอาคาร ๒ ชั้น หลังคามุงสังกะสี ๔ ห้องเรียน ๑ หลัง และโรงอาหารเล็ก ๑ หลัง โดยได้ซื้อไม้เก่าผ่อนส่งของโรงเลื่อยจักรติมเงี๊ยบเส็ง  แม้จะมีอาคารสถานที่ไม่ใหญ่โตนักแต่ก็น่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนการสอน ซึ่งในระยะเริ่มต้นเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๕ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๓๐ คน ครู ๘ คน นี่คือจุดเริ่มต้นของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เมื่อ ๕๐ ปีก่อน

    
หากนับย้อนหลังตั้งแต่ปี . . ๒๔๙๙     อาจารย์จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ได้รับราชการตำแหน่ง
ครูผู้สอนและเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ   จนถึงปี ๒๕๐๒ จึงได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ( ชาย ) สังกัดกรมสามัญศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๐๒-๒๕๑๒   ในระหว่างนั้นดร.จิระพันธุ์ ดร.จิระพันธุ์ ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอลาบามา (Alabama University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา   ปี ขณะเดียวกันเมื่อเรียนจบปริญญาโทก็ได้ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ๓๐   หน่วยกิต แต่ยังเรียนไม่สำเร็จเพราะสมัยนั้นอธิบดีกรมสามัญศึกษาคือ ท่านอาจารย์ดร . ก่อ   สวัสดิพาณิชย์   เรียกตัวกลับเสียก่อน   อาจารย์จิระพันธุ์ จึงได้กลับมาทำหน้าที่สอนหนังสือต่อและได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จนกระทั่ง ปี ๒๕๑๒ จึงลาออกมาบริหารงานโรงเรียนเอกชนที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา   ซึ่งอาจารย์จิระพันธุ์เป็นผู้รับใบอนุญาต    ก่อตั้งเมื่อ . . ๒๕๐๒    โดยระยะแรกได้ให้ญาติเข้ามาดำเนินการเป็นครูใหญ่ เมื่ออาจารย์จิระพันธุ์ลาออกจากราชการจึงได้มาบริหารงานโรงเรียนเต็มตัว      ปี . . ๒๕๑๓   ได้เปิดสอนระดับอนุบาล   ถึงมัธยมศึกษาปีที่   และได้ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบเพิ่มขึ้น   ปัจจุบัน ( ปี ๒๕๕๒ ) มีอาคารเรียน   และอาคารประกอบ หลัง        มีนักเรียน ทั้งหมด   ๔๖๓๕   คน   ครูอาจารย์ ๒๗๕ คน   พนักงานขับรถ ๓๖ คน   คนงาน   ภารโรง   ๓๔ คน   รถรับส่งนักเรียน   ๓๔   คัน

 

                     ในระยะเริ่มแรกเมื่อลาออกจากราชการมาทำหน้าที่บริหารงานโรงเรียนเอกชนนั้น   อาจารย์จิระพันธุ์ ได้กล่าวว่า ในสมัยนั้นตนเองใช้การบริหารงานระบบราชการ โดยมีการสั่งงานในลักษณะรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ผู้บริหารตามที่เคยมีประสบการณ์มาเพียงคนเดียว เพราะคิดว่าเคยประสบความสำเร็จในโรงเรียนภาครัฐมาแล้วสามารถนำมาใช้กับโรงเรียนเอกชนได้   ปรากฏว่าการทำงานล้มเหลวโดยสิ้นเชิง   จำนวนนักเรียนค่อยๆลดลงๆ ทำให้กลุ้มใจมาก   นอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับหลายขนาน    จากนั้นท่านอาจารย์พยายามตั้งหลักวิเคราะห์หาเหตุผลความล้มเหลวของการทำงานเป็นเวลานาน    อยู่มาวันหนึ่ง ประมาณ ปี   ๒๕๑๘ ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง QCC. (Quality Control Circle) จึงได้นำแนวความคิดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โดยได้ประชุมชี้แจงคณะครูและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโรงเรียนเพื่อ สร้างความเข้าใจ ให้ความสำคัญ และร่วมกันผลักดันคุณภาพ ทำให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน   ดังจะเห็นได้จากบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร ครูอาจารย์ และพนักงาน       มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาและร่วมรักษาเกียรติคุณความดี   อาจารย์จิระพันธุ์ได้พบความจริงว่า การบริหารงานโรงเรียนเอกชนไม่เหมือนการบริหารงานโรงเรียนรัฐบาล   เพราะธรรมชาติของโรงเรียนทั้งสองแตกต่างกัน   ดังนั้นจึงได้ริเริ่มปรับระบบการบริหารงานโรงเรียนแบบใหม่ โดยจัดให้มี   การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม      มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการสภาครู โดยให้ครูในโรงเรียนเลือกผู้แทนของ ตนเองจำนวน     คน    ซึ่งมาจากตัวแทนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระดับละ คน เข้ามาบริหารงานร่วมกับคณะผู้บริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้แทนครู และบุคลากรในการพิจารณาแก้ไขปัญหาตลอดจนการจัดสวัสดิการต่างๆให้กับครูและบุคลากร    นอกจากนั้นยังได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนโดยคำนึงถึงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากร บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ถ้าให้ทุกคนได้ทำงานตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจแล้ว เขาจะทำงานอย่างเต็มใจและมีผลงานเป็นที่พอใจ   ฉะนั้นจึงได้แบ่งฝ่ายรับผิดชอบงานโรงเรียนออกเป็น ฝ่าย ให้ครูทุกคนเลือกเป็นกรรมการฝ่ายตามที่ตนเองถนัดและสนใจ เช่น ฝ่ายวิชาการ  กิจการนักเรียน   บริการและสวัสดิการ บุคลากร อาคาร - สถานที่ ธุรการ - การเงิน และฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน   ทำให้บุคลากรทุกคนพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการทำงาน อย่างดียิ่ง

 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

 

          อาจารย์จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ กล่าวว่าในการทำงานร่วมกันของคนหมู่มาก ซึ่งต่างเพศต่างวัย ต่างประสบการณ์ความรู้ อาจจะมีปัญหาข้อขัดแย้งกันบ้างเป็นธรรมดา   บางครั้งผู้บริหารไม่จำเป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (5)

looktan
IP: xxx.183.213.34
เขียนเมื่อ 

หนูชอบโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยามากค่ะเพราะหนูเคยเรียนมา หนูชอบครูทุกท่านมากเลยค่ะเพราะครูใจดี และดูแลเด็กลูกของตน

ซีซี
IP: xxx.26.19.251
เขียนเมื่อ 

หนูชอบโรงเรียนจิระศาสตร์มากค่ะครูใจดีตามใจเด็กหนูเรียนโรงเรียนนี้มา5ปีหนูตอนนี้อยู่ร.รสุนทรวิทยาแต่ชอบร.ร จิระศาสตร์มากมากมากกว่ากว่า

เบล
IP: xxx.26.19.251
เขียนเมื่อ 

พวกเราชอบ ร.ร จิระศาสตร์

ด.ญ.ฐานันตา สุวรรณเลิศ
IP: xxx.47.186.7
เขียนเมื่อ 

หนูคิดว่าโรงเรียนจิระศาสตร์ดีถ้าไม่ดีพ่อของหนูคงไม่ให้เข้าหรอกใช่ไหมคะ ตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นป.5คะแล้วกำลังจะย้ายไปโรงเรียนจิระศาสตร์คะ

อรรถพล จรรยพงษ์
IP: xxx.122.6.226
เขียนเมื่อ 

คิดถึงโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยามากครับ ไม่ได้กลับไปหา 5 ปีแล้ว