เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีเจ้าหน้าที่จากคณะหนึ่งใน มมส.มาขอให้ตรวจสอบภายใน ค้นหาหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของสาขาวิชาหนึ่งในคณะนั้นที่ได้เบิกไปแล้วของปีงบประมาณเดิม โดยเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2545-2547 อยู่ที่หน่วยตรวจสอบภายใน เนื่องจากเอกสารทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง ทางมหาวิทยาลัยฯจึงมอบให้หน่วยตรวจสอบภายในเก็บรักษาเอกสารเอาไว้ เพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งในสาขาวิชาดังกล่าว กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ จึงได้ดำเนินการตรวจเช็คยอดการเบิกจ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของเรื่อง ว่าได้รับเงินครบตามที่ส่งเบิกหรือไม่ แต่ปรากฎว่ายอดเงินที่ได้รับน้อยกว่าหลักฐานที่ส่งเบิก ซึ่งหลักฐานการเบิกจ่ายดังกล่าว เป็นของปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วถึง 3 ปีงบประมาณ  โดยเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาไม่มีการสำเนาเอกสารการเบิกจ่ายเอาไว้ที่สาขาวิชา และไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมเอกสารการส่งเบิกเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ไม่สามารถหาหลักฐานใดมายืนยันกับเจ้าหน้าที่การเงินได้ว่าตนเองดำเนินการส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว   กรณีนี้ถือว่าในสาขาวิชา   ดังกล่าว ขาดการควบคุมภายในที่ดี จึงทำให้เกิดปัญหาที่ยุ่งยากในการทำงานมากขึ้น     ฉะนั้นการควบคุมภายในจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  หากท่านใดคิดว่าหน่วยงานของท่านมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดีแล้ว โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อหาแนวทางการจังวางระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้อง ให้กับหน่วยงานที่ยังไม่เข้าใจในระบบการควบคุมภายในด้วยนะคะ