ใช้คำส่ัง xkill ที่ terminal จากนั้น ไปเลือก window ที่มันค้างก็จะทำการปิดทันที