Leadership

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การนำองค์กร

ภาวะผู้นำ

 จากหนังสือ "TQA ถึงเส้นชัยก่อนใคร ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ"

 ผู้นำ คือ ผู้ที่มีบทบาท ต่อผู้อื่นในองค์กร

 ภาวะผู้นำ หมายถึง ความสามารถในการ วางแผน การจัดการองค์การ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และ

 " การจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม เป้าหมายขององค์การ "

   " ต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น 

       ต้องทำมากกว่า ยึดครองตำแหน่ง

         ต้องทำให้ผู้อื่นตามเป้าหมายของ องค์การ "

   Leadership as a process of inducing others to take action toward a common goals.

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)