หน้านอกบอกความงาม

หน้าในบอกความดี       หน้าที่บอกความสามารถ

หน้านอกแต่งให้พอดี

หน้าใน และหน้าที่แต่งให้มากๆ.

คติธรรมของท่านปัญญา  นันทภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษดิ์