กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ   จังหวัดอำนาจเจริญ 
โทร.0-4551-1382-3  ต่อ  101,102,103  โทรสาร 0-4551-1982     Email:http:[email protected]