มาตรฐานอุดมศึกษา(๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ ๑

 เอกสารจากท่านรองอธิการบดี ม.น ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร มอบให้ JJ วันไปร่วม " รวมพลัง พัฒนาคุณภาพการศึกษา " น่าจะเป็นประโยชน์ ขอนำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ สถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับ " มาตรฐานอุดมศึกษา " ดังนี้

 มาตรฐานที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนดำเนินงาน

 ตัวบ่งชี้

 ๑.๑ สถาบันฯ มีปรัชญา ปณิธาน และ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจหลัก

 ๑.๒ สถาบันอุดมศึกษามีกลยุทธ์ ( Strategy ) และ แผนปฏิบัติการ ( Action Plan ) ที่ชัดเจน

 ๑.๓ การจัดการศึกษา เป็นไปตามหลักการมีอิสระในการดำเนินงานของสถาบัน ( Institutional freedom) เสรีภาพทางวิชาการ ( academic freedome) ความเป็นเลิศ ( excellence) และ ความเป็นสากล ( universality)

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)