บทบาทของครูในฐานะนักวิจัย

การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้

ครูมีบทบาทที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1)ครูในฐานะนักการสอน 2)ครูในฐานะนักพัฒนาหล้กสูตร3)ครูในฐานะนักวิจัย ซึ่งเป็นบทบาทที่มีความสัมพันธ์และต้องดำเนินไปพร้อมๆกันอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ครูจะต้องตระหนักว่าหน้าที่หลักคือการสอน การทำวิจัยจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ไม่เป็นผลกระทบอันไม่พึงปรารถนาต่อผู้เรียน ครูจะต้องบริหารเวลาให้เหมาะสมไม่เบียดบังเวลาในการสอนเป็นการเฉพาะ แต่ควรมีลักษณะเป็นการบูรณาการไปกับการสอนตามปกติ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จึงจะช่วยให้ครูเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง(Professional Teacher)มากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  วิจัยในชั้นเรียนความเห็น (0)