ตัวอย่างการประกาศ const ประเภท array ใน delphi มีดังนี้

const
   maxarray = 3;
   myColor : array[0..maxarray - 1] of string = ('red', 'green', 'blue);