มาตรฐานที่ ๒

 คุณภาพบัณฑิต

 เป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ ในการเรียนรู้ และ พัฒนาตนเอง

 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 มีทักษะทางสังคม และ ทักษะทางอาชีพในฐานะนักวิชาการ "ชั้นสูง" มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีของสังคม " ไทย และสังคมโลก"

 ตัวบ่งชี้

 ๒.๑ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน " ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา"

 ๒.๒ ระดับความสามารถในการสร้างงาน และ/หรือ ระดับความพึงพอใจของ นายจ้าง และ ผู้ใช้บัณฑิต

 ๒.๓ และ ๒.๔ บทความที่ตีพิมพ์ ของ ป.โท และ ป.เอก

 ๒.๕ ร้อยละของนักศึกษา หรือ ศิษย์เก่า ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ฯลฯ ในรอบ ๓ ปี  ที่ผ่านมา

JJ