มาตรฐานอุดมศึกษา(๓)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลักสูตร การเรียน การสอน และ การบริหารวิชาการ

มาตรฐานที่ ๓

 หลักสูตร การเรียนการสอน และ การบริหารวิชาการ

 หลักสูตรทันสมัย มีความเป็นเลิศ หลากหลาย ยืดหยุ่น สอดคล้องความต้องการของสังคม

 การบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งด้านการวางแผน การผลิตบัณฑิต การรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  การประเมินผลการเรียนรู้  และ การ การพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ

 ตัวบ่งชี้ ( บางตัวที่น่าสนใจ)

  ๓.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และ มีการประเมินหลักสูตร อย่างน้อยหนึ่งครั้งใน ๓ ปี ต่อ จำนวนหลักสูตรทั้งหมด

  ๓.๒.๖ มีแผน และ การดำเนินการเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย์

  ๓.๓.๑.๑ ความเห็นของนักศึกษา ต่อประสิทธิภาพของอาจารย์

  ๓.๕.๑ มีความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับ ภาค ธุรกิจ/อุตสาหกรรม/เอกชน ในการจัดการเรียนการสอน และ การฝึกปฏิบัติ

 ๓.๕.๒ ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วมใน ๓.๕.๑

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)