ตั้งใจจะเขียนถึงโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มาเป็นแรมเดือน แต่เพิ่งมีโอกาสในวันนี้....โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบัน มี นักเรียนประมาณ 3,000 คน   ผอ.เกษียร  มีแต้ม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ หลายครั้ง  ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 เป็นการไปร่วมประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  ที่ขอใช้ห้องประชุมของโรงเรียนบางบัวทอง เป็นสถานที่ประชุม

หากใครไปเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ เมื่อ 2 ปี ไปแล้ว กับไปเยี่ยม ณ วันนี้ ท่านจะแปลกใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นพัฒนาการของโรงเรียนแบบก้าวกระโดด ผมจะชี้ให้ท่านเห็นตัวอย่างพัฒนาการที่สำคัญ ของโรงเรียนแห่งนี้ สิ่งแรกสุดคือ บรรยากาศกายภาพ ท่านจะพบบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม ภายใต้พื้นที่โรงเรียนที่มีไม่มากนัก แต่จัดบรรยากาศได้แบบลงตัว  ต่อมา ขณะที่ท่านเดินผ่านนักเรียน ท่านจะเห็นนักเรียนที่น่าตาสดใส  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส มีมารยาท มีน้ำใจ(พร้อมที่จะช่วยท่าน หากท่านมีปัญหา) 

ในด้านคุณภาพการจัดการศึกษา จากการสอบถามถึง บรรยากาศการเรียนการสอนจากผู้เกี่ยวข้อง และการสังเกตของผมเอง ในขณะเดินผ่านห้องเรียน ผมคิดว่าโรงเรียนแห่งนี้ มีพัฒนาการที่สูงมากในเรื่องความมุ่งมั่น จริงจังของครูผู้สอน และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ที่สำคัญยิ่งคือ ณ วันนี้ ค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เปลี่ยนไปจากอดีตแบบสิ้นเชิง อัตราการสมัครเข้าเรียนชั้น ม. 1 มีอัตราแข่งขันสูงมากขึ้นเป็นลำดับ จนเชื่อว่า ในปีต่อไป อัตราการแข่งขันเพื่อแย่งที่นั่งเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ จะสูงมากขึ้นเป็นเท่าตัว

สิ่งที่น่าชื่นชมประการหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ คือ การที่โรงเรียนเน้นการสร้างให้เด็กมีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ด้วยกิจกรรมพัฒนาชุมชนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ผ่านรายวิชา และผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผมเชื่อว่า ในเร็ววันนี้ โรงเรียนแห่งนี้น่าจะเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาให้เด็กมีจิตสาธารณะ สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่น ๆได้

พัฒนาการและความสำเร็จของโรงเรียนบางบัวทอง เป็นพัฒนาการที่ผมเห็นว่า แปลก แตกต่างจากโรงเรียนจำนวนมาก ที่พบว่าหลาย ๆ โรงเรียนในประเทศไทย ต้องอาศัยการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน หลังจากนั้นก็ได้รับค่านิยมจากผู้ปกครองและนักเรียน  แต่โรงเรียนแห่งนี้ กลับตรงกันข้าม  สามารถสร้างค่านิยมให้ตนเองได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อและทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ภูมิใจในชื่อ “บางบัวทอง”

ภายใต้ความสำเร็จของโรงเรียนบางบัวทอง ผมขอชื่นชมในความตั้งใจจริงของ ผอ.เกษียร มีแต้ม  คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์  กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และที่ลืมไม่ได้ คือ เทศบาลเมืองบางบัวทองซึ่งจากข้อมูล พบว่า ได้สนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างมาก ในด้านงบประมาณ มาอย่างต่อเนื่อง จนมีส่วนสำคัญทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ ณ วันนี้