เราลองมาปรับสถานที่ทำงานเพื่อให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีไว้ให้ท่านได้พิจารณา หรือนำไปประยุกต์ปรับปรุงแนวทางในการบริหารงานบุคคลและพัฒนาองค์กรของท่าน ดังนี้

สถานที่ทำงานที่ดี / Good Place to Work

- การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้นกับพนักงาน

- ต้องกำหนดเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจองค์กร ฝ่ายงาน ทีมงานให้ชัดเจน ตลอดจนมีการสื่อสารรายงานความคืบหน้าให้พนักงาน ทีมงาน ทราบอย่างสม่ำเสมอ

- เปิดโอกาส ช่องทางให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ปรับปรุงงาน

- การสื่อสารที่ดีในองค์กร และเป็นไปอย่างเปิดเผย

- งานที่มอบหมายควรต้องมีความท้าทาย และพนักงานมีอิสระ เพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

- การยอมรับและการให้รางวัลแก่พนักงาน ทั้งรายบุคคลหรือทีมงาน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

- ความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลในองค์กร

- พัฒนาให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจที่ดีในบทบาทหน้าที่ของตน และเอาใจใส่ดูแลพนักงาน