EHM เครื่องมือสร้างพลังเครือข่ายคนพิการ ภาคีเครือข่าย

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อเกิดเครือข่ายที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ประสานงาน ช่วยเหลือและสนับสนุนกันของคนพิการทุกประเภทและญาติในรูปแบบ “ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง”

     คาดหวังไว้ว่าจะได้

          1. เพื่อเกิดเครือข่ายที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ประสานงาน ช่วยเหลือและสนับสนุนกันของคนพิการทุกประเภทและญาติในรูปแบบ “ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง
          2. เพื่อใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของคนพิการ (ทุกประเภท) ในการพึ่งตนเองได้ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
          3. เพื่อใช้ประโยชน์จากแผนที่คนพิการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ (Every Human Mapping-Deform: EHM-Deform) ในการสร้างแรงใจอย่างต่อเนื่องให้แก่คนพิการอื่น ๆ ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจในตนเอง
          4. เพื่อใช้ประโยชน์จากแผนที่คนพิการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ (Every Human Mapping-Deform: EHM-Deform) ในการสร้างการยอมรับจากสังคมต่อศักยภาพของคนพิการ
          5. เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับจังหวัด ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการที่เกิดจากกลุ่มคนพิการเอง ในลักษณะของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพัทลุง    

     คณะผู้วิจัย

     1. นายอนุชา หนูนุ่น           ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
                                          คุณวุฒิ    สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข),
                                          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
                                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     2. นายช่วง เรืองจันทร์        ตำแหน่ง นายกสมาคมสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง

     3. นายพิพัฒน์ ทองใส        ตำแหน่ง รองประธานชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการ อ.เขาชัยสน

     ที่ปรึกษางานวิจัย   

     1. นายยอร์น จิระนคร              ตำแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
                                               คุณวุฒิ     แพทยศาสตรบัณฑิต,
                                               แพทยศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
                                               National University of Singapore

     2. นางสวาท กรศิริลักษณ์         ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 8 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
                                               คุณวุฒิ     ครุศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา),
                                               วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      เครือข่ายพันธมิตรในการวิจัย

     1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
     2. สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง
     3. ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการอำเภอเขาชัยสน
     4. สวรส.ภาคใต้ มอ. (แผนงานคนพิการภาคใต้)
     5. ภาคีเครือข่ายไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน จังหวัดพัทลุง
     6. เครือข่ายการจัดการความรู้หมออนามัย จังหวัดพัทลุง
     7. สมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง
     8. เครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุข (CUP) ต่าง ๆ ทั้ง 10 CUP
     9. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพัทลุง

เมนูติดตามอ่านเรื่องทั้งหมดในแต่ละตอน

EHM เครื่องมือสร้างพลังเครือข่ายคนพิการ ความเป็นมาฯ #1#2 และ #3 

กรอบคิดหลัก #1 และ #2  แผนเดินเรื่อง และ ภาคีเครือข่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)