EHM เครื่องมือสร้างพลังเครือข่ายคนพิการ ความเป็นมาฯ #3

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาเครือข่ายคนพิการเป็น “ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง” เป็นอย่างไร

     เมื่อตั้งโจทย์คำถามว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้วในจังหวัดพัทลุง “จะพัฒนาให้เกิดเป็นความต่อเนื่องและยั่งยืนได้อย่างไร” จึงสรุปได้ว่าจะต้องดำเนินการขยายเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะของ “ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการอำเภอเขาชัยสน” ให้เป็น “ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง” ให้ได้

     โดยใช้บทเรียนและความสำเร็จของอำเภอเขาชัยสนเป็นตัวแบบ ในขณะที่ขอใช้ความร่วมมือจากพันธมิตรต่าง ๆ เช่น เครือข่ายหน่วยบริการต่าง ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (รพ./สสอ./สอ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สมาคมคนตาบอด และสมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง เป็นต้น

     ทั้งนี้จะใช้เครื่องมือในการค้นหาเพื่อทำแผนที่คนพิการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ (Every Human Mapping-Deform: EHM-Deform) แล้วนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างเป็นพลังในการยอมรับจากสังคม และเป็นตัวเสริมเพิ่มพลังให้แก่กลุ่มคนพิการ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการดำเนินชีวิตแบบพึ่งตนเองอย่างพอดี พอเพียง และสมดุล ของคนพิการเองได้ในที่สุด

     คำถามวิจัยที่ตั้งขึ้นคือ รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาเครือข่ายคนพิการเป็น “ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง” เป็นอย่างไร โดยมีคำถามย่อยดังนี้ คือ

          1. รูปแบบที่เหมาะสมในการร่วมมือกันเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายคนพิการ (ทุกประเภท) เป็น “ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง” เป็นอย่างไร

          2. มีเหตุ ปัจจัย หรือเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะทำให้รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาเครือข่ายคนพิการ (ทุกประเภท) เป็นชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง มีความต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

เมนูติดตามอ่านเรื่องทั้งหมดในแต่ละตอน

EHM เครื่องมือสร้างพลังเครือข่ายคนพิการ ความเป็นมาฯ #1#2 และ #3 

กรอบคิดหลัก #1 และ #2  แผนเดินเรื่อง และ ภาคีเครือข่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

22062

เขียน

01 Apr 2006 @ 00:19
()

แก้ไข

19 Mar 2015 @ 08:31
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก