EHM เครื่องมือสร้างพลังเครือข่ายคนพิการ แผนเดินเรื่อง

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ลำดับขั้นในการดำเนินการวิจัย (โดยย่อ)

     กระบวนการและลำดับขั้นในการดำเนินการวิจัย (โดยย่อ) ประกอบด้วย

     1. ขั้นเตรียมการ 

          1.1 จัดเวทีเสวนาร่วม (แกนนำฯ ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการ อ.เขาชัยสน สมาคมคนตาบอด ทีมนักวิจัย และภาคีเครือข่ายฯ) เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจใน RoadMap ของงานวิจัยร่วมกัน 30 เม.ย.2549 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ สังเกต สัมภาษณ์เพิ่มเติม และทำ AAR: After Action Review 
          1.2 ประชุมแกนนำและตัวแทนคนพิการทุกประเภทในแต่ละอำเภอ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ"เฉพาะกิจ" "ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง" 11 พ.ค.2549 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ สังเกต สัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม และทำ AAR: After Action Review 
          1.3 Workshop "คณะกรรมการฯ เฉพาะกิจ" "ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง" และทีมวิจัย 2 วัน เพื่อกำหนดรูปแบบการเดินเรื่องและประเด็นสำคัญของเครื่องมือที่จะใช้ในการรวบรวม EHM-Deform 30 พ.ค.2549 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ สังเกต สัมภาษณ์เพิ่มเติม และทำ AAR: After Action Review 
  
     2. ขั้นปฏิบัติการและเรียนรู้

          2.1 ค้นหาคนพิการที่มีศักยภาพฯ

               2.1.1 เวทีเสวนาฯ "คณะกรรมการฯ เฉพาะกิจ" "ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง" และทีมวิจัย ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานของ สสอ./รพ./กศน./กศพ./ ฯลฯ และเครือข่ายคนพิการและญาติ ในแต่ละอำเภอ ประเด็น "EHM-Deform" โดยการจัดประกวดการเขียนเรียงความเรื่องเล่าถึงศักยภาพคนพิการในชุมชน 1-30 มิ.ย.2549 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ สังเกต สัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม และทำ AAR: After Action Review
               2.1.2 ประชาสัมพันธ์การประกวดการเขียนเรียงความเรื่องเล่าถึงศักยภาพคนพิการในชุมชน ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รายการวิทยุ หนังสือเวียน ฯลฯ มิ.ย.2549 - ก.ค.2550 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนับและจำแนกหมวดหมู่ของสื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์
               2.1.3 จัดประกวดเรียงความเรื่องเล่าฯ ในระดับ Node ทุก 1 เดือน โดยคณะทำงานในแต่ละ Node มอบรางวัลแก่ผู้เล่าเรื่อง, และคนพิการเจ้าของเรื่องเล่า มิ.ย.2549 - ส.ค.2550 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เรื่องเล่าจากความเรียงที่ส่งเข้ามา
               2.1.4 ประกวดเรียงความเรื่องเล่าฯ ในระดับจังหวัด ทุก 2 เดือน โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ" "ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง" มอบรางวัลแก่ผู้เล่าเรื่อง, และคนพิการเจ้าของเรื่องเล่า ส.ค.2549 - ส.ค.2550 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เรื่องเล่าจากความเรียงที่ส่งเข้ามา และบทวิเคราะห์ของคณะทำงานในระดับ Node
               2.1.5 ลงสัมภาษณ์เจาะลึกโดยนักวิจัย และ/หรือผู้รับผิดชอบประจำ Node ในกรณีที่มีข้อมูลเบื้องต้นเป็น "EHM-Deform" ส.ค.2549 - ส.ค.2550 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง, บันทึกเสียง, วีดีโอ, ฯลฯ 
  
          2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

               2.2.1 เขียนบันทึกเป็นเรื่องเล่า (Storytelling) ผ่านทาง Weblog "GotoKnow.org" มิ.ย.2549 - ส.ค.2550 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เรื่องเล่าจากความเรียงที่ตีพิมพ์ และความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ (เสมือน)
               2.2.2 จัดทำวีดีโอในรูปแบบวีซีดี รวมเรื่องศักยภาพคนพิการ จว.พัทลุง ส.ค.2550 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เรื่องเล่าจากความเรียงที่ตีพิมพ์ และความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ (เสมือน) 
  
          2.3 แลกเปลียนเรียนรู้

               2.3.1 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่นเรียนรู้ในระดับชุมชน โดยการนำเรื่องเล่ามาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกัน ในลักษณะสุนทรียะสนทนา มิ.ย.2549 - ส.ค.2550 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ สังเกต สัมภาษณ์เพิ่มเติม และทำ AAR: After Action Review
               2.3.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ Node โดยการนำเรื่องเล่ามาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกัน ในลักษณะสุนทรียะสนทนา มิ.ย.2549 - ส.ค.2550 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ สังเกต สัมภาษณ์เพิ่มเติม และทำ AAR: After Action Review
               2.3.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัด 6 ครั้ง โดยการนำเรื่องเล่ามาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกัน ในลักษณะสุนทรียะสนทนา มิ.ย.2549 - ส.ค.2550 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ สังเกต สัมภาษณ์เพิ่มเติม และทำ AAR: After Action Review 
  
     3. ขั้นสรุปประเมินผล

          3.1 จัดประชุมสัมมนาทีมงาน คณะกรรมการชมรมชุดเฉพาะกิจ และนักวิจัย/ผู้ช่วย โดยการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ในแต่ละประเด็นของการเดินเรื่อง ในแตละระดับของการขยายผล เพื่อสรุปประเมินผลโครงการใช้กรอบ CIPP Model 2 วัน ก.ย.2550 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ สังเกต สัมภาษณ์เพิ่มเติม และทำ AAR: After Action Review, รายงานสรุปผลโครงการฯ ในภาพรวม
  
     4. ขั้นพัฒนาเป็นความต่อเนื่อง/ยั่งยืน

          4.1 ตลาดนัดแสดงศักยภาพคนพิการ จว.พัทลุง ครั้งที่ 1 โดยการจัดการประชุมประจำปี เพื่อนำเสนอศักยภาพคนพิการ และมอบรางวัลคนพิการตัวอย่างเพื่อเชิดชูเกียรติสาขาต่าง ๆ 1 ต.ค.2550 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ สังเกต สัมภาษณ์เพิ่มเติม และทำ AAR: After Action Review
  
          4.2 ประชุมสามัญครั้งที่ 1 ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการ จว.พัทลุง "เลือกคณะกรรมการระดับอำเภอ และจังหวัด" ได้คณะกรรมการชมรมฯ ชุดเต็มรูปแบบ,  และมีตัวแทนจากคนพิการแต่ละประเภทครบจนได้รับการรับรองเป็นสภาคนพิการทุกประเภท จว.พัทลุง 1 ต.ค.2550 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ สังเกต สัมภาษณ์เพิ่มเติม และทำ AAR: After Action Review, รายงานการประชุม 
  
     5. รายงานผลการวิจัย โดยการทบทวนวรณกรรม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำเอกสารรายงานผลการวิจัย เม.ย.2549 - ต.ค.2550

เมนูติดตามอ่านเรื่องทั้งหมดในแต่ละตอน

EHM เครื่องมือสร้างพลังเครือข่ายคนพิการ ความเป็นมาฯ #1#2 และ #3 

กรอบคิดหลัก #1 และ #2  แผนเดินเรื่อง และ ภาคีเครือข่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)