EHM เครื่องมือสร้างพลังเครือข่ายคนพิการ กรอบคิดหลัก #2

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พลังของกลุ่มเพียงอำเภอเดียวยังมีไม่มากพอ อีกทั้งคนพิการในอำเภออื่น ๆ ก็ยังขาดโอกาสเช่นอำเภอเขาชัยสน

     ทั้งนี้ในปัจจุบันชมรมฯ ดังกล่าวก็ได้ร่วมประชุมกันเพื่อทบทวนบทเรียนสรุปได้ว่า พลังของกลุ่มเพียงอำเภอเดียวยังมีไม่มากพอ อีกทั้งคนพิการในอำเภออื่น ๆ ก็ยังขาดโอกาสเช่นอำเภอเขาชัยสน ที่ได้รับโอกาสในการนำร่องจนประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง จึงคิดเห็นร่วมกันว่าน่าจะใช้ช่องทางการขยายเครือข่ายไปยังอำเภออื่น ๆ ก่อร่างสร้างรูปขึ้นเป็นชมรมฯ ระดับจังหวัด

     ทั้งนี้ก็เพื่อความต่อเนื่อง เข้มแข็ง และมั่นคงของชมรมฯ อำเภอเขาชัยสนเองด้วย โดยการใช้โอกาสนี้เป็นตัวขับเคลื่อน ส่วนเครื่องมือจะใช้วิธีการชักชวนกันต่อ ๆ ตามการรู้จักและรู้จักกันต่อ ๆ ไปอีก ซึ่งตกลงร่วมกันว่าจะนำวิธีการเสาะหาคนดี คนเก่ง คนที่มีศักยภาพ มีทักษะชีวิตในการต่อสู้กับความพิการจนสามารถพึ่งตนเองได้ เพื่อนำเรื่องราวเหล่านั้นมาเผยแพร่ให้สังคมรับรู้ในด้านบวก โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยกระตุ้นแรงใจแก่คนพิการอื่น ๆ และกระตุ้นการรับรู้จากสังคมในศักยภาพและศักดิ์ศรีของคนพิการ

     เมื่อเครือข่ายคนพิการในอำเภอเขาชัยสน สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง และนักวิจัย เกิดความเชื่อร่วมกันว่าการสร้างพลังของกลุ่มคนพิการทุกประเภทในจังหวัด จะเป็นหนทางสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอย่างยั่งยืน และจะนำซึ่งความเท่าเทียมกันได้อย่างแท้จริงโดยสันติสุข จึงสามารถพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเบื้องต้นได้ดังนี้

เมนูติดตามอ่านเรื่องทั้งหมดในแต่ละตอน

EHM เครื่องมือสร้างพลังเครือข่ายคนพิการ ความเป็นมาฯ #1#2 และ #3 

กรอบคิดหลัก #1 และ #2  แผนเดินเรื่อง และ ภาคีเครือข่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)