ฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว  มีวิธีคิด  ฝึกจากง่ายไปหายาก

ฝึกสม่ำเสมอ ฝึกอย่างต่อเนื่อง

1.      358 + 42                                        =          ………

2.      (36 + 14) – (14 + 36)                     =          ………

3.      29 + 29 – 29 –  29                         =          ………

4.      7,524 + 2,476                                =          ………

5.      (179 – 79) + (179 – 79)                 =          ………

            6.   199 + 101 – 101                            =          ………

            7.  96 + 4 + 66 + 34 + 64 + 36            =          ………

            8.  193 + 307 – 83 – 17                       =           ………

            9.  (150 + 150) – 150                           =          ………

            10. 350 –50 – 50 – 50 – 50                 =          ………

             

             ตอบได้ภายในเวลา 1 วินาทีมีรางวัลค่ะ