1.  สร้างเครือข่าย  ที่เกี่ยวข้อง

2.   สร้างระบบพี่เลี้ยง

3.   สร้างคำถามย่อย  และคำถามใหญ่

4.  Fogus  Group ระหว่าง  แหล่งทุน  นักวิจัย  และชุมชน

5.  วิพากษ์โดยเจ้าของทุน