ขั้นตอนการทำชุดโจทย์งานวิจัย

1. พูดคุยกันก่อน

2. ดูยุทธศาสตร์จังหวัด ประเทศ

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาของกลุ่ม

4.ตั้งชื่อโจทย์