การจัดการความรู้ KM

การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การค้นหาโจทย์วิจัยเป็นกระบวนการจัดการงานวิจัยตั้งแต่ต้นทาง กระบวนการค้นหาโจทย์ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคีทุกฝ่าย การมีส่วนร่วมอย่งแท้จริงจากผู้มีความสนใจร่วมกัน จะทำให้โจทย์วิจัยที่ได้ นำมาซึ่งการวิจัยที่มีคุณค่า และนำไปใช้ประโยชน์ที่แท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน uriwanvijaranakulความเห็น (0)