เมื่อหน่วยงานให้คิดโจทย์วิจัยและทำโครงร่างงานวิจัยมักจะเกิดโจทย์ได้เมื่อได้ลงชุมชนเป้าหมายที่จะทำก่อนเสมอ