วิชาการเด่น

ผลของการทบทวนวิชาการ
     เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2549  เวลา  13.30 - 16.30  น.  ทางตึกมรกตได้ส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  ซึ่งจัดขึ้นโดยสหวิชาชีพสุราและกลุ่มการพยาบาล  โดยหัวข้อที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือ  ปัญหาอุปสรรคในการนำแบบประเมิน  Thanyarak  withdrawal  scale  ซึ่งทางตึกมรกตได้นำมาใช้ตั้งแต่   1  กุมภาพันธ์  2549  โดยสหวิชาชีพสุราเป็นผู้ทดลองใช้  ปรากฏว่าน้องพยาบาลวิชาชีพของตึกมรกตที่ส่งเข้าร่วมสัมมนาได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้จัดมาก  การที่น้องพยาบาลวิชาชีพของตึกมรกตสามารถพูดถึงข้อดีและปัญหาอุปสรรคของแบบประเมิน  Thunyarak  withdrawal  scale  ได้เป็นอย่างดี ก็เพราะตึกมรกตมีการทบทวนวิชาการทุกเดือน  เช่น  มีการทำ  case  conference  ,  case  study  และการนำ  C 3 ther  มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย  เป็นต้น  พอมีเวทีใหญ่ ๆ แบบครั้งนี้  เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ตึกมรกตมีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยต่อไป  จึงอยากให้มีเวทีแบบนี้อีก  นี่แหละคือความภูมิใจของผู้ชำนาญการหอผู้ป่วยมรกตที่ได้มีโอกาสให้ผู้อื่นได้เห็นความสามารถและความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ตึกมรกตที่ดูแลผู้ป่วยสุราเป็นอย่างดี  ถ้าไม่ได้ปฏิบัติจริง  จะให้ข้อเสนอแนะไม่ได้เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)