การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงาน KM จังหวัดสิงห์บุรี

ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดี นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างและขยายเครือข่ายการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตรไปยังหน่วยงานภายนอก

           วันที่ 30 มีนาคม 2549  เวลา 9.30 น. ทีมงาน KM ของจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 8 คน   นำทีมโดย   คุณทิพวรรณ สอนสะอาด นว.สาธารณสุข 8 และคุณสิริกร เอกธีระธรรม นว.สาธารณสุข 7 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  และผู้ร่วมทีม ประกอบด้วย  คุณเสถียร์ เขียนเสาร์ จนท.วิเคราะห์ฯ 6  จากเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คุณทินกร รัตนพัวพันธ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ชลประทานจังหวัด คุณจำลอง งามเนตร์ จพง.การเกษตร 5 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด คุณวัฒนา รุ่งโรจน์ จนท.บริหารงานทั่วไป 5 สำนักงานจังหวัด และคุณศรัญญา เพ็ชรรักษ์ นวส.6 , คุณมานิตย์ มีศิริ นวส.6 จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี   ได้เดินทางมายังกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการความรู้กับทีมงาน KM ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยทีมงานของกรมฯ ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้  ประกอบด้วย คุณสำราญ สาราบรรณ์  คุณอุดม รัตนปราการ คุณอุษา ทองแจ้ง คุณพิชฎา อารยานุรักษ์ และคุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์                                

           ก่อนที่จะมีการนัดหมายในวันนี้ ผู้ประสานงานคือคุณสิริกร ได้โทรศัพท์ติดต่อมาทางคุณสำราญ เพื่อขอให้ทีมงาน KM ของกรมฯ ไปช่วยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง KM ให้แก่ทีมงาน KM ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดสิงห์บุรี   จึงเกิดการนัดหมายในวันนี้ขึ้น เพื่อจูนแนวคิด ความรู้ความเข้าใจของทีมงานร่วมกันก่อนที่จะวางแผนดำเนินการในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) ต่อไป และคาดหวังว่า เมื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง KM แล้ว ทีมงาน KM จังหวัดสิงห์บุรี จะสามารถผลักดันการดำเนินงาน KM ของจังหวัดสิงห์บุรีให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

            ผลจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ ทีมงาน KM จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ได้ผลตามที่คาดหวัง กล่าวคือ ได้เรียนรู้ประสบการณ์การจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทำให้มีความเข้าใจกระบวนการจัดทำ KM และการเชื่อมโยงกระบวนการตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ ถึงระดับเกษตรกร  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกรมฯ ในการที่จะช่วยเป็นวิทยากรในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทีมงาน KM  ผู้บริหาร และบุคลากรของจังหวัดสิงห์บุรีด้วย  

             ทั้งนี้... ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวทีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทีมงานของจังหวัดสิงห์บุรี   โดยได้กำหนดให้มีการจัดเวทีจำนวน  2 ครั้ง  ครั้งแรก จะเป็นเวที การสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดกระบวนการจัดการความรู้ และประสบการณ์การจัดการความรู้ให้แก่ทีมงาน KM ของจังหวัดสิงห์บุรีก่อน ในวันที่ 10 เมษายน 2549  ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร   และในครั้งที่สอง จะเป็นเวที การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆของจังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งจะได้กำหนดวันที่แน่นอนในโอกาสต่อไป......

             ในฐานะทีมงาน KM ของกรมส่งเสริมการเกษตร ก็ต้องขอขอบคุณทีมงาน KM ของจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ ซึ่งผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดี นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างและขยายเครือข่ายการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตรไปยังหน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตร ต่อไป...... 

            

             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯความเห็น (0)