อะไรเอ๋ย!!!

ปั้นดินให้เป็นด่าว

       การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดสุรา ต้องให้การพยาบาลที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการดูแลช่วยเหลือคนทั้งคน การเสพติดสุราคือการดื่มสุรามาก เกินกว่าที่สังคมยอมรับ ต้องดื่มเป็นประจำและต้องเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อย ๆ หรือดื่มอย่างอันตราย ถ้าเลิกดื่มจะมีอาการอยากสุรา ผู้ป่วยเสพติดสุราจะพบว่า มีภาวะแทรกซ้อนทางร่างกายร่วมด้วย ถึงร้อยละ 23 เช่น โรคตับ โรคตับอ่อนอักเสบ โรคเลือดออกในกระเพาะอาหาร หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนทางจิตเวช ซึ่งเกิดจากการดื่มสุรา นอกจากนี้ผลของการดื่มสุราก่อให้เกิดภาวะต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยสุรามากมายอันเนื่องมาจากการดูแลตนเองบกพร่อง ไม่สนใจดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การขาดสารอาหาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรง เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคผิวหนัง เนื่องจากร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เกิดภูมิต้านทานโรคต่ำ ผิวหนังแตกแห้งเกิดสะเก็ดแผล ทำให้เกิดการลุกลามไปทั่วร่างกายได้ เพื่อยับยั้งการเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว ตึกมรกตจึงจัดกิจกรรม "การปั้นดินให้เป็นดาว" เป็นการเจียรไนผู้ป่วยให้สดใส สมบูรณ์แบบ ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อกลับไปเป็นพลังแผ่นดินที่มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

   - เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยดูแลผิวหนังให้สะอาด ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน อันจะนำไปสู่การเกิดการติดเชื้อ

   - เพื่อให้ผู้ป่วยมีผิวหนังที่สะอาด สามารถทำได้ด้วยตนเอง และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเอง

   - เพื่อเป็นแนวทางให้กับครอบครัวของผู้ป่วยดูแลผิวหนังเมื่อผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้าน

วิธีดำเนินการ

   - ประเมินสภาพผิวหนังของผู้ป่วยตั้งแต่รับผู้ป่วยเข้ามาในตึก

   - แจ้งให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องผิวหนัง ได้รับทราบความสำคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะได้รับ จากกิจกรรมนี้

   - จัดเวลาในการมาทาน้ำมันมะกอก 1 ชม. ก่อนอาบน้ำตอนเช้า เวลา 07.00 น. และก่อนอาบน้ำตอนเย็น เวลา 18.00 น. ใช้ผงขมิ้นทาบริเวณที่มีผื่นคันหลังอาบน้ำเช้า - เย็น

ประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับจากการทำกิจกรรม "ปั้นดินให้เป็นดาว"

   - ผู้ป่วยมีสภาพผิวหนังที่ดี สะอาด ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

   - ผู้ป่วยมีความรู้และแนวทางในการดูแลสภาพผิวหนังของตนเองเมื่อกลับไปอยู่บ้าน

   - ผู้ป่วยเกิดความตระหนักที่จะดูแลตนเองและสภาพผิวหนังของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)