วิจัยของหน่วยงาน

ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาก่อนเกิดอาการ Delirium

       ตึกมรกตเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเสพติดสุราของสถาบันธัญญารักษ์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยที่เกิดอาการแทรกซ้อนขณะรักษาสูง อาการสำคัญที่พบมากที่สุดก็คือ อาการ Delirium ภาวะนี้เกิดตามหลังการหยุดดื่มหรือลดปริมาณการดื่มในผู้ป่วยที่ติดสุรามานานหลายปี และดื่มปริมาณมาก มักเกิดในวันที่ 2-3 หลังการหยุดดื่ม อาการจะเป็นอยู่ได้นาน 7-10 วัน สถิติของตึกมรกต พบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการ Delirium ในเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2549 จำนวน 25 คน , 7 คน และ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 29.14 , 8.13 และ 10.7 ของผู้ป่วยสุราที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด และระยะเวลาก่อนการเกิดอาการ Delirium ในผู้ป่วยแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน ทำให้ทางตึกมรกตสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาก่อนเกิดอาการ Delirium ของผู้ป่วยชายเสพติดสุราในสถาบันธัญญารักษ์ เพื่อจะได้ทราบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและชนิดของสุรามีผลต่อระยะเวลาก่อนเกิดอาการ Delirium อย่างไรและจะได้นำผลการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางในการดูแลบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุราให้ได้รับความปลอดภัยป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยสามารถอยู่รับการบำบัดรักษาจนครบขั้นตอนเลิกดื่มสุราและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังเพิ่มแนวทางให้กับสถาบันธัญญารักษ์ บำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุราทุกแห่งทั่วประเทศ ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการติดสุราของชาติในอนาคต

       วัตถุประสงค์ของการวิจัย

       1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาก่อนเกิดอาการ Delirium ของผู้ป่วยชายเสพติดสุราในสถาบันธัญญารักษ์ ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน

       2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาก่อนเกิดอาการ Delirium ของผู้ป่วยชายเสพติดสุราในสถาบันธัญญารักษ์ ตามชนิดของสุราที่แตกต่างกัน

       ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

       1. เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยเสพติดสุรา

       2. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยสามารถเข้าสู่ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพได้โดยเร็ว

       3. เพื่อเผยแพร่แนวทางในการดูแลผู้ป่วยเสพติดสุราสู่สถานบำบัดอื่น ๆ

      

       ขอนำเสนอรายละเอียดในการทำวิจัยแค่นี้ก่อนนะคะ หลังจากการทำวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำมาให้ทราบอีกครั้ง กรุณาใจเย็น ๆ รอคอยของดี ๆ ที่ตึกมรกตจะเผยแพร่ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 21817, เขียน: 30 Mar 2006 @ 20:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)