KM.ใครว่ายาก?

KM. เปรียบเสมือนปลาทู 1 ตัว

    จากการประชุม National Forum ครั้งที่ 7 ที่เมือทองธานีที่ผ่านมา เป็นการประชุมที่มีรูปแบบเป็นตลาดนัดวิชาการ ดิฉันได้มีโอกาสไปในนามของคนเฝ้าบอร์ดนำเสนอของสถาบันฯ ได้เก็บเกี่ยวความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (Knowlegde Manegment) ซึ่งดิฉันเคยฟังมาหลายครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้เป็นการบรรยายในภาษาที่ฟังง่ายสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้ ซึ่งพอสรุปแนวคิดได้ดังนี้

      การจัดการความรู้  เป็นการจัดการความรู้สึก สู่การพัฒนาปัญญา  โดยมีรูปแบบ ที่เรียกว่า KM.Model เปรียบเสมือนปลาทู 1 ตัว  แบ่งเป็น

         - ส่วนหัว เรียกว่า Knowlegde  Vission (KV.)  ให้ทีมคิดว่าทีมทำ KM. ไปเพื่ออะไร ในด้านการพัฒนาคุณภาพบอกว่า ให้แต่ละคนทบทวนตนเองตามหลัก 12 ทบทวนของพรพ.

         - ส่วนกลางตัว เรียกว่า Knowlegde Sharing (KS.) ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.)ภายในหน่วยงาน โดยจัดบรรยาการศให้ดีและเอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งมีตัวละครที่จะต้องมีในการลปรร.คือ

                  * คุณเอื้อ เป็นบุคคลที่มีอำนาจในการเอื้อให้เกิด และ/เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการ  

                     ลปรร.

                  * คุณอำนวย เป็นผู้ประสานภายในทีมให้การลปรร.ดำเนินไปด้วยความราบรื่น

                  * คุณกิจ คือผู้ปฏิบัติงานที่เคยผ่านร้อนผ่าหนาวในการปฏิบัติงาน และเป็นบุคคล  

                     สำคัญในการให้ความรู้และประสบการณ์ของตนเองจากการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยน

                  * คุณอำนาจ  เป็นบุคคลที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในการดักคอคุณกิจ และคุณอำนวย

                     เป็นคนที่ทำให้ KM. สดุด

          - หางปลา เรียกว่า  Knowlegde Asset เป็นขุมคลังแห่งความรู้ที่พวกเรากำลังมีไฟในการสร้างขุมคลังให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการนำผลึกของความรู้มาเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการพยาบาลความเห็น (0)