หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

     วันนี้ (12 ตุลาคม 2551) ผู้เขียนในฐานะรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเชิญให้ไปบรรยายแนะแนวศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามาหวิทยาลัยศิลปากร  (12 ตุลาคม)  ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อ เผื่อจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมัธยมปลาย  ครูแนะแนว และผู้ปกครอง ที่กำลังหาสถาบันการศึกษาให้ลูกได้เรียน

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

1. ประวัติคณะศึกษาศาสตร์

            ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2513 เป็นคณะวิชาลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคณะวิชาลำดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น เป็นผู้รักษาการคณบดีคนแรก  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพครูและผลิตบุคลากรทางการศึกษา

                คณะศึกษาศาสตร์ได้ทำการแบ่งส่วนราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

                1. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา

                2. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน

                3. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

                4. ภาควิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษา

                5.  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

                6.  ภาควิชการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม

                7. สำนักงานเลขานุการ

                8.  โรงเรียนสาธิต (มัธยม) และโรงเรียนสาธิต (ประถมศึกษาและปฐมวัย) (หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา)

 

2. พันธกิจ

            คณะศึกษาศาสตร์มีพันธกิจ ดังนี้

                1.  ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

                2. พัฒนาคณะวิชาสู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

                3. พัฒนาคณะวิชาสู่ความเป็นผู้นำ ผู้ผลิต และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา

                4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการ

                5. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตกและภูมิภาคอื่นของประเทศ

                6. พัฒนาคณะวิชาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ

 

 

3. หลักสูตร

 

ระดับปริญญาตรี 

 

              หลักสูตร  5  ปี   (สายการสอน  เรียนจบแล้วได้ใบประกอบวิชาชีพครู)

 

 • การสอนภาษาไทย
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • การสอนสังคมศึกษา
 • การสอนการศึกษาปฐมวัย
 • การประถมศึกษา
 • การสอนภาษาจีน*

* กำลังขออนุมัติเปิดจากมหาวิทยาลัย

 

              หลักสูตร  4  ปี 

 

 • การศึกษาตลอดชีวิต
 • เทคโนโลยีการศึกษา
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกอบรม*

* กำลังขออนุมัติเปิดจากมหาวิทยาลัย

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

         

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (หลักสูตร 1  ปี)

 

 • วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
 • วิชาชีพครู

 

ปริญญาโท  (หลักสูตร 2 ปี)

 

 • การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ์
 • การบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรและการนิเทศ
 • การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • การสอนภาษาไทย
 • จิตวิทยาชุมชน
 • เทคโนโลยีการศึกษา
 • พัฒนศึกษา
 • จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
 • การสอนสังคมศึกษา

 

ปริญญาเอก   (หลักสูตร 3 ปี)

 

 • การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ .
 • การบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรและการนิเทศ)
 • หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ)
 • หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาไทย)
 • หลักสูตรและการสอน (เทคโนโลยีการศึกษา)
 • หลักสูตรและการสอน (การสอนสังคม)
 • พัฒนศึกษา*

* กำลังขออนุมัติเปิดจากมหาวิทยาลัย

 

     ทั้งหมดเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่านใดสนใจจะเรียนสาขาใดก็เชิญสมัครได้  ถ้าท่านเป็นครูแนะแนวของโรงเรียนก็สามารถแนะแนวลูกศิษย์ของท่านได้  สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่  http://www.educ.su.th