สรุปการเดินทางของกายมนุษย์


สรุปการเดินทางของกายมนุษย์

โดยคุณลุงการุณย์  บุญมานุช
                กายมนุษย์แสวงหามรรคผล ด้วยการตั้งใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย ทำใจหยุด ทำใจนิ่ง ตามหลักของ สจิต ฺตปริโยทปนํ เพื่อให้ถึงศีล สมาธิ ปัญญา ตามนัยแห่ง อริยมรรค ๘

                    - ใจของกายมนุษย์ หยุดถูกส่วน เห็นดวงปฐมมรรค ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปัญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ รวม ๖ ดวงธรรม ดวงธรรมเหล่านี้เป็นดวงแก้วใส บริสุทธิ์ สว่างโชติ

                    - ณ ที่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะนั้น พอจุดใสเล็กเท่าปลายเข็มว่างเป็นสุญญตา ท่านจะเห็น กายมาเกิด กายไปเกิด ก็คือ กายฝันหรือเรียก กายมนุษย์ละเอียด

                    - เอากายฝันของท่าน ปฏิบัติอย่างที่กายมนุษย์ทำมานี้ คือ เห็นดวงธรรมอีก ๖ ดวง หมายความว่า กายฝันเขาก็แสวงหามรรคผลต่อไป ถามว่าจะไปพบอะไรอีก สิ่งนั้นคือ หลักชัยของเรา

///////////////////////////////////////////////////////////

       เป็นขั้นเห็นกายละเอียดต่อจากกายฝัน และบรรลุธรรมกาย

               - แต่เดิมตกลงกันว่า เราเลือกมรรคทางนิพพาน มรรคทางนิพพาน คือ เรื่องของอริยมรรคมีองค์ ๘ เรียกย่อว่า มรรค ๘               - มรรค ๘ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และความหมายของ ศีล สมาธิ ปัญญา เราเข้าใจแล้ว

               - การทำใจให้เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา นั้น เราทำได้แล้ว คือ ตั้งใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย บริกรรมในใจว่า สัม มา อะ ระ หังในที่สุด ท่านเห็นดวงธรรมในท้องของท่าน รวม ๖ ดวงคือ

               ๑. ดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน (ดวงปฐมมรรค)

               ๒. ดวงศีล

               ๓. ดวงสมาธิ

               ๔. ดวงปัญญา

               ๕. ดวงวิมุตติ

               ๖. ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ

              - กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ท่านเห็นตัวของท่าน เรียกว่า กายมนุษย์ละเอียด หรือกายฝัน

///////////////////////////////////////////////////////////

               การปฏิบัติลำดับต่อไป


               บังคับให้กายฝันทำดวงธรรมอีก ๖ ดวงธรรม ตามแนวที่กล่าวแล้ว   กลางดวงธรรมที่ ๖ ท่านจะเห็น กายทิพย์หยาบของท่าน รูปร่างเหมือนกายมนุษย์ทุกประการ แต่การแต่งกาย คือ เครื่องทรงไม่เหมือนกัน กายทิพย์หยาบมีชฎา เครื่องแต่งตัวเหมือนตัวละคร   ปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยไป ท่านจะเห็นกายต่าง ๆ ที่ละเอียดยิ่งขึ้น    ในที่สุดบรรลุธรรมกายเป็นพระพุทธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูมสว่างโชติ ขาวและใสประดุจเพชร นั่งขัดสมาธิอยู่ในท้องของท่าน

               บัดนี้ ความปรารถนาของท่านสำเร็จแล้ว คือ ท่านได้เห็น ธรรมกายมรรคผลของเราอยู่ที่ธรรมกาย ถ้าไม่เป็นธรรมกายแปลว่า ยังไม่ได้มรรคผล แต่การได้มรรคผลนั้น มีเบื้องต้น ระดับกลาง และขั้นปรมัตถ์ เราจะได้ระดับไหน จะต้องเรียนกันต่อไป

              ขอสรุปเสียก่อนว่า สัจธรรมอันนี้เป็นของจริง การบำเพ็ญกิจทางใจ เพื่อมรรคผลนิพพาน ตามหลักของมรรค ๘ ท่านจะเห็นกายตั้งแต่ต้นจนจบดังนี้

๑. กายมนุษย์ (กายมนุษย์หยาบ)

๒. กายฝัน (กายมนุษย์ละเอียด)

๓. กายทิพย์หยาบ

๔. กายทิพย์ละเอียด

๕. กายรูปพรหมหยาบ

๖. กายรูปพรหมละเอียด

๗. กายอรูปพรหมหยาบ

๘. กายอรูปพรหมละเอียด

๙.  ธรรมกายโคตรภูหยาบ (กายธรรม)

๑๐. ธรรมกายโคตรภูละเอียด (กายธรรมละเอียด)

๑๑. ธรรมกายพระโสดาหยาบ (พระโสดามรรค, พระโสดาปฏิมรรค)

๑๒. ธรรมกายพระโสดาละเอียด (พระโสดาผล, พระโสดาปฏิผล)

๑๓. ธรรมกายพระสกิทาคามีหยาบ(พระสกิทาคามีมรรค, พระสกิทาคามีปฏิมรรค)


๑๔. ธรรมกายพระสกิทาคามีละเอียด (พระสกิทาคามีผล, พระสกิทาคามีปฏิผล)

๑๕. ธรรมกายพระอนาคามีหยาบ (พระอนาคามีมรรค, พระอนาคามีปฏิมรรค)

๑๖. ธรรมกายพระอนาคามีละเอียด (พระอนาคามีผล, พระอนาคามีปฏิผล)

๑๗. ธรรมกายพระอรหัตต์หยาบ (พระอรหัตตมรรค, พระอรหัตตปฏิมรรค)

๑๘. ธรรมกายพระอรหัตต์ละเอียด (พระอรหัตตผล, พระอรหัตตปฏิผล)

///////////////////////////////////////////////////////////

***  กายหยาบกับกายละเอียด เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ***

               - กายมนุษย์กับกายฝัน มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ได้กล่าวแล้ว

               - เรายอมรับว่าเรามีกายฝัน เพราะทุกคนเคยฝัน และเมื่อเราปฏิบัติกิจทางใจ โดยตั้งใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย แล้วทำใจให้เป็นไปตามหลักของมรรค ๘ เราจึงได้พบกายฝัน และได้พบกายละเอียดต่อไปอีก

               - กายของเราทั้งหยาบและละเอียด มีความเกี่ยวข้องกัน เกื้อกูลกัน เพราะต่างก็มีหน้าที่จะต้องทำ จะทราบเรื่องนี้ได้ก็ต้องตรวจสอบด้วยรู้และญาณของธรรมกายเท่านั้น

               ๑. เมื่อมีกายมนุษย์ กายละเอียดของกายมนุษย์ คือ กายฝัน

               ๒. เมื่อมีกายฝัน กายละเอียดของกายฝัน คือ กายทิพย์หยาบ

               ๓. พอถึงกายทิพย์หยาบ กายละเอียดของกายทิพย์หยาบ คือ กายทิพย์ละเอียด

               ๔. พอถึงกายทิพย์ละเอียด กายละเอียดของกายทิพย์ละเอียด คือ กายรูปพรหมหยาบ


               ๕. พอถึงกายรูปพรหมหยาบ กายละเอียดของกายรูปพรหมหยาบ คือ กายรูปพรหมละเอียด

               ๖. พอถึงกายรูปพรหมละเอียด กายละเอียดของกายรูปพรหมละเอียด คือ กายอรูปพรหมหยาบ

               ๗. พอถึงกายอรูปพรหมหยาบ กายละเอียดของกายอรูปพรหมหยาบ คือ กายอรูปพรหมละเอียด

               ๘. พอถึงกายอรูปพรหมละเอียด กายละเอียดของกายอรูปพรหมละเอียด คือ ธรรมกาย

               ๙. พอถึงธรรมกายก็มีกายละเอียดของธรรมกายต่อไปอีกไม่สิ้นสุด

///////////////////////////////////////////////////////////

          *** เรื่องของเรา ยากเข็ญอย่างนี้แหละท่าน   ความเชื่อของเราอย่างหนึ่งที่ว่า ขอให้ตายไปเถิด จะได้หมดเวรหมดกรรมกันเสียที จึงเป็นความรู้ที่เชื่อกันมาอย่างผิด ๆ แท้ที่จริงกายมนุษย์อยู่ในโลก ว่าจะทุกข์ ก็รับว่าทุกข์ แต่พอกายมนุษย์ตาย กายฝันก็เป็นผู้รับความรู้สึกแทนกายมนุษย์ เสมือนหนึ่งที่กายมนุษย์รู้สึกเหมือนอยู่ในโลก คราวนี้ก็จะได้รู้กันว่า ทุกข์ที่ได้รับเมื่ออยู่ในโลกนั้นไม่เท่าไรเลย เคราะห์กรรมและทุกขเวทนาที่ได้รับเมื่อตายไปแล้วนั้นแสนสาหัสเหลือจะกล่าว คนที่คิดฆ่าตัวตายจึงเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง

               ด้วยรู้และญาณของ ธรรมกายทำให้เราหูตาสว่างขึ้น ว่าความรู้บางอย่างที่เราเชื่อกันมาแต่ปางบรรพ์นั้น เป็นความรู้ที่ผิด ๆ มากมายเหลือเกิน โดยเฉพาะความรู้ที่ว่า เรามีตัวตนเพียงหนึ่งนั้น ท่านก็เห็นแล้วว่า อย่างน้อยเรามีกายถึง ๑๘ กาย และความรู้ที่เคยโต้กันมาว่า ตายแล้วดับหรือตายแล้วเกิด นรก สวรรค์ นิพพาน มีอยู่อย่างไร หรือไม่ เมื่อท่านฝึกเป็น ธรรมกายแล้ว ปัญหาเหล่านี้จะแจ้งแก่ท่านเอง ขอแต่ว่า ฝึกฝนเจริญวิชาธรรมกาย ให้แก่กล้าขึ้นเถิด ธรรมกายเท่านั้นจะพิสูจน์อะไรทั้งหลายทั้งปวงได้

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ข้อมูลจาก  หนังสือผู้ใดเห็นดวงธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย

 

หมายเลขบันทึก: 216076เขียนเมื่อ 12 ตุลาคม 2008 18:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มิถุนายน 2012 06:55 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี