หน่วยงานของท่านทำประกันคุณภาพรูปแบบใด (ตอนที่ 2)

หากใครได้อ่านรูปแบบการทำประกันคุณภาพในตอนที่ 1 แล้วสามารถอ่านต่อในตอนที่ 2 ได้ค่ะ (แต่ก่อนอื่นต้องขอโทษที่เนื้อความในตอนที่ 1 ออกมาไม่อยู่ในรูปของตารางเพราะผู้เขียนได้ COPY เนื้อหามาจากบทความของผู้เขียน ) ตอนที่ 2  น่าอ่านกว่าลองตรวจสอบกันต่อว่าในหน่วยงานของท่านทำประกันคุณภาพรูปแบบใด

         การประกันคุณภาพรูปแบบที่ 1                         การประกันคุณภาพรูปแบบที่ 2 

 6.มีการทบทวนการบริหารการจัดการทุกเรื่อง         6. มีการทบทวนการบริหารจัดการในบางเรื่อง

ของการประกันคุณภาพ   มีการประเมิน                     มีการประเมินติดตามบ้างเป็นครั้งคราว

ติดตามสม่ำเสมอ มีตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดได้                มีตัวบ่งชี้แค่วัดได้ ไม่มีการพัฒนา ไม่เน้น

ชัดเจน ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา                 การป้องกัน  มีปัญหาแต่ไม่ได้รับการแก้ไข

ทุกครั้ง มีการพัฒนาตัวบ่งชี้พร้อมการ

ป้องกันและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

7. มีการนำรายงานการประเมินมาทบทวน                   7. เก็บรายงานการประเมิน ไม่มีการสาน

ติดตามและพัฒนาปรับปรุงการทำงาน                        ต่อ ไม่มีรูปแบบการตรวจวินิจฉัยอย่าง

เสมอและต่อเนื่อง                                                 ชัดเจน

8. โครงสร้างหน่วยงานแบนราบ ลดสาย                     8. มีขั้นตอนการบังคับบัญชาหลายขั้น

งาน การบริหารงานคล่องตัว เป็นการจัดการ                 ตอน ทำงานซ้ำซ้อน ไม่มีวิธีการและรูป

คร่อมสายการบังคับบัญชา (Cross                             แบบการบริหารงานรูปแบบใหม่ที่เหมาะ

Functional) เป็นการทำงานเชิงรุก                             สม   และไม่มีการทำงานในเชิงรุก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้หอพักนักศึกษา ประกันคุณภาพความเห็น (0)