สรุปงานมหกรรม “สวัสดิการชาวบ้าน”

สวัสดิการชาวบ้าน

การจัดงานมหกรรม “สวัสดิการชาวบ้าน” ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2548 ณ. วัดป่าคา ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัด อุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการเรียนรู้ระบบสวัสดิการชาวบ้านที่หลากหลาย โดยมีตำบลประดู่ยืน เป็นตัวอย่างพื้นที่รูปธรรม การเสริมสร้างการเชื่อมโยงขบวนการสวัสดิการชาวบ้านจากรากฐานอย่างเป็นขบวน และสร้างรูปธรรมความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคีพัฒนาอื่น เพื่อเพิ่มการยอมรับจากภาครัฐ และสาธารณะต่อขบวนการภาคประชาชน

ในการจัดมหกรรมครั้งนี้ ได้มีเจ้าภาพหลักคือ พี่น้องชาวตำบลประดู่ยืน ทั้งในส่วนของเครือข่ายแผนชุมชน สวัสดิการชุมชน และภาคีในท้องถิ่น เช่น วัด โรงเรียน อบต. ,คณะกรรมการโครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบ้าน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีผู้เข้าร่วมงานรวมประมาณ 550 คน ได้แก่ ผู้แทนพื้นที่นำร่องการจัด “ระบบสวัสดิการชาวบ้าน” และผู้แทนหน่วยงานภาคีท้องถิ่น เช่น อบต. ,พมจ. ฯลฯ จากภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลองตอนบน, ภาคตะวันออก , ภาคตะวันตก ,ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล และภาคใต้ ผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ,กระทรวงการคลัง และคณะเจ้าภาพร่วมจัดงาน

ในวันแรกของการจัดงานมหกรรม (29 มิถุนายน 2548) นายอุดร บุตรสิงห์ นายก อบต. ได้กล่าวเปิดงาน และนำเสนอภาพรวมกิจกรรมงานพัฒนาของตำบลประดู่ยืน ก่อนที่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะลงไปศึกษาดูงานพื้นที่จริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 6 พื้นที่ ได้แก่ โรงสีชุมชน , กลุ่มปุ๋ยหมัก , กลุ่มแชมพู,กลุ่มไม้กลึง ,กลุ่มน้ำปลา และกองทุนสวัสดิการชุมชน(กลุ่มเกษตรกรทำนา) หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมจากภาค และหน่วยงานต่างๆได้แบ่งกลุ่มกันไปลงพื้นที่ดังที่กล่าวมา โดยมีประเด็นในการศึกษา คือ การจัดระบบสวัสดิการ, กิจกรรมผลงาน ,พัฒนาการ และแผนพัฒนาระบบสวัสดิการของกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมาจากการทำแผนแม่บทชุมชน และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งตำบล ในกิจกรรมการศึกษาดูงาน ตัวแทนของกลุ่มได้บอกเล่าถึงรูปธรรมของตำบลประดู่ยืนที่เกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อแนวทาง/กิจกรรมของกลุ่ม เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์รูปธรรมพื้นที่ของตนเองให้ชาวตำบลประดู่ยืน และเพื่อนภาคีจากต่างพื้นที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

สรุปภาพรวมได้ดังนี้

หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยรายภาค เพื่อระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนขบวนการสวัสดิการชุมชนระดับภาค การจัดกลไกการทำงาน และวิธีการบริหารจัดการเงินกองทุนระดับตำบล/จังหวัด/ภาค สรุปภาพรวมได้ดังนี้

การศึกษาดูงานครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม ตัวแทนจากแต่ละพื้นที่ ได้นอนพักกับชาวบ้านในตำบลประดู่ยืน ซึ่งให้การต้อนรับอย่างดี เพื่อที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในบรรยากาศที่เป็นกันเอง และจะได้เพื่อนภาคีเพิ่มมากขึ้น

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2548 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ว่าที่ รต. โอภาส เศวตมณี ได้กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และเป็นเกียรติในพิธีลงนามและมอบบันทึกความร่วมมือให้กับพื้นที่ครูทั้ง 11 พื้นที่ ในช่วงเช้าก่อนพิธีลงนาม ได้มีการสรุปภาพรวมผลการศึกษาดูงาน และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนขบวนการสวัสดิการชุมชนทั้ง 7 ภาค โดยผู้แทนภาค เป็นผู้นำเสนอเอง ต่อมาเป็นเวทีเสวนาพื้นที่ครู ใน 6 ประเด็น ได้แก่ การบูรณาการกองทุนชุมชน , ออมวันละบาท , สัจจะออมทรัพย์ ,การจัดการที่ดิน/ทรัพยากร,แผนชุมชน และศาสนา จากแกนนำชุมชนอาวุโส

ในช่วงบ่าย เป็นพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ และมอบกองทุนสวัสดิการชาวบ้าน โดยนายประจวบ แต่งทรัพย์ กล่าวรายงาน และพระอธิการมนัส ขันติธรรมโม ให้โอวาท ต่อจากนั้นเป็นการกล่าวแสดงความยินดีจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี, ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำหรับงานมหกรรมครั้งนี้มีพื้นที่ครูทั้งหมด 11 พื้นที่ที่ได้ทำบันทึกความร่วมมือ และรับมอบกองทุน 100,000 บาท

1. กองทุนสวัสดิการไทบ้าน ตำบลเปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

2. กลุ่มออมทรัพย์ ตำบลบ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

3. กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลน้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

4. กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลคลองเปี๊ยะ อ.จะนะ จ.สงขลา

5. กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลบางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

6. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนครชุม จ.กำแพงเพชร

7. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว อ. ศรีนคร จ.สุโขทัย

8. กองทุนสวัสดิการกลาง ต. หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

9. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.กาญจนบุรี

10. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา

11. กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่ยืน อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี

สำหรับเนื้อหาและรายละเอียดของงานมหกรรมสวัสดิการชาวบ้าน มีดังต่อไปนี้

 ดาวน์โหลด PDF ไฟล์ เอกสารสรุปงานมหกรรมสวัสดิการชาวบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน paradise29ความเห็น (0)