chumphon-culture

ch-culture
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร

"18  เมษายน  2548"  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548  เพื่อให้การพัฒนาบริหารความรู้ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดให้ให้ประสบความสำเร็จ  จึงแต่งตั้งบุคลากรในสังกัด  จำนวน  4  คน ได้แก่  1)  นางสมใจ  กิตติชนม์ธวัช  นักวิชาการวัฒนธรรม 7 ว   2) นางจุฑารัตน์  แพวงษ์จีน  นักวิชาการวัฒนธรรม 6 ว  3) นายมนตรี  คุณวุฒิ  นักวิชาการวัฒนธรรม 6 ว  และ  4) นายจาตุรนต์  พงศาปาน  นักวิชาการวัฒนธรรม 5  ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อวางแผน ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานและจัดทำรายงานต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Culture

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 2149, เขียน: 05 Aug 2005 @ 15:59 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 22:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)