chumphon-culture

  ติดต่อ

  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร  

"18  เมษายน  2548"  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548  เพื่อให้การพัฒนาบริหารความรู้ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดให้ให้ประสบความสำเร็จ  จึงแต่งตั้งบุคลากรในสังกัด  จำนวน  4  คน ได้แก่  1)  นางสมใจ  กิตติชนม์ธวัช  นักวิชาการวัฒนธรรม 7 ว   2) นางจุฑารัตน์  แพวงษ์จีน  นักวิชาการวัฒนธรรม 6 ว  3) นายมนตรี  คุณวุฒิ  นักวิชาการวัฒนธรรม 6 ว  และ  4) นายจาตุรนต์  พงศาปาน  นักวิชาการวัฒนธรรม 5  ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อวางแผน ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานและจัดทำรายงานต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Culture

หมายเลขบันทึก: 2149, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-28 22:39:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)