การประชุมคณะทำงานHRD ครั้งที่1

การประชุมคณะทำงานHRD ครั้งที่1
     ผลการประชุมทีม HRD วันที่ 29 ธันวาคม 2548

                เป็นการนัดประชุมกันครั้งแรกของทีม HRD เนื่องจากมีการแต่งตั้งทีมใหม่ โดยมีทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ เป็นประธานคณะทำงาน มีการพูดคุยทบทวนถึงบทบาทหน้าที่ ของ  ทีมงานและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย 3 ทีม คือ

        1. คณะทำงานโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล

        นพ.ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช นายแพทย์ 8 วช. ประธานคณะทำงาน
        พญ.วิมลวรรณ ตันติวงศ์ นายแพทย์ 7 วช. รองประธานคณะทำงาน
        ร.ต.ท.หญิงณัฐพร หารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว คณะทำงาน
        นางจงกล มุกดาลอย เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 5 คณะทำงาน

               นางสุภาริณีย์  สายแสงทอง    พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.   คณะทำงานและเลขานุการ

    2. คณะทำงานจัดทำระบบประเมินสมรรถนะบุคลากรสถาบันธัญญารักษ์

                พญ.วิมลวรรณ ตันติวงศ์ นายแพทย์ 7 วช.     ประธานคณะทำงาน

                นางปัญจรัตน์ ศรีสว่าง พยาบาลวิชาชีพ 8 วช. รองประธานคณะทำงาน

                นายแพทย์ณรงค์ ศิลปสคราญ นายแพทย์ 7 วช. คณะทำงาน

                นางนันทา ชัยพิชิตพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. คณะทำงาน

                นางสาวศศิธร คุณธรรม พยาบาลวิชาชีพ 5 คณะทำงาน

                นางพรรณพัฒน์  ไพรวิหค   พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.   คณะทำงานและเลขานุการ

  

    3. คณะทำงานจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

                นางปัญจรัตน์     ศรีสว่าง    พยาบาลวิชาชีพ 8 วช.  ประธานคณะทำงาน

                นางบรรจงจิตต์ พันธุ์ทอง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. รองประธานคณะทำงาน

                 พญ.วิมลวรรณ ตันติวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. คณะทำงาน

                 นางอมาวสี ดวงนิมิตร นักวิชาการสาธารณสุข 7ว คณะทำงาน

                 นางสาวจงรัก อินทร์เสวก พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. คณะทำงาน

                นางนันทา   ชัยพิชิตพันธ์   พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. คณะทำงานและเลขานุการ

  มติที่ประชุม ให้คงทีมย่อยเดิมไว้

                                                                                                                                                 

     สุภาริณีย์  สายแสงทอง

ผู้รายงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานถ่ายทอดเทคโนโลยีความเห็น (0)