ดูงานมหาวิทยาลัยคาวบอย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)


ศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เดินทางมุ่งหน้าสู่นครพิงค์ หรือ เชียงใหม่  ระยะทางประประมาณ 330 กม. ระหว่างทางเราก็ได้แวะวัดพระธาตุสุโทน อ.เด่นชัย  จังหวัดแพร่

 

<p></p>

 

</strong><p> การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่  วันที่  5 -7 ตุลาคม  2551 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นวิชาการเรียนการสอนทางด้านเกษตรเป็นหลัก  และภาพที่ประทับใจก็คือ อธิการบดี รศ.ดร.เทพ พงษ์พาณิชย์  แต่งชุดคาวน์บอย  ดูแล้วเหมือนกับอยู่ในเมืองคาวบอย  ซึ่งถือได้ว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง </p>

     ทางเข้ามหาวิทยาลัยมี  คาวบอยมาเก็ต โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยต่อสารพิษ โดยได้นำผลิตภัณฑ์จากภาควิชาต่าง ๆ ที่คณาจารย์และนักศึกษาได้ผลิตขึ้นมา เพราะมหาวิทยาลัยถือเป็นผู้นำด้านวิชาการเกษตร

         ก่อนที่จะศึกษาดูงานกัน  เรามาชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้กันดีกว่า ซึ่งบรรยากาศภายใน ร่มรื่น  มีต้นไม้อยู่รอบมหาวิทยาลัย  

 

     การศึกษาดูงานในครั้งนี้  โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ต้อนรับเป็นอย่างดี  โดยมีคุณวราภรณ์ ฟูกุล  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคุณภาพฯ สนอ. เป็นผู้แนะนำมหาวิทยาลัยและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

     หลักๆ  การศึกษาดูงานจะเน้นทางด้านระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา  หรือระบบฐานข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พัฒนาขึ้นมาเอง เรียกว่า  ระบบ  FIS  (Faculty  Information System)  เป็นระบบสารนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้พัฒนาระบบคือ  คุณไพศาล กาญจนวงศ์  ระบบสารสนเทศคณะ (FIS : Faculty Information System) เปนระบบสารสนเทศที่ทํางานในลักษณะ Web-Based Application โดยทํางานบนพื้นฐาน การทํางานร่วมกันของเจาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในข้อมูลแต่ละด้านเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของคณะและบุคลากรทุกคนภายในมหาวิทยาลัย มีการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศ  ซึ่งประโยชน์ของการจัดทำฐานข้อมูลมีประโยชน์ทั้ง  มุมมองผู้บริหาร  มุมมองระดับคณะ  มุมมองของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  อีกทั้งยังมีประโยชน์การจัดทำข้อมูล  กพร.  สมศ.  อีกทั้งยังมีประโยชน์อื่นๆ  อาทิเช่น  ภาระงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

 

 คุณไพศาล กาญจนวงศ์ ผู้พัฒนาระบบ FIS

คุณวราภรณ์ ฟูกุล  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคุณภาพฯ สนอ.

        ความเป็นมาของระบบฐานข้อมูล  FIS 

        เป็นการจัดทำฐานข้อมูลเริ่มจากระดับคณะเป็นหลักก่อน  และต่อมาได้มีการต่อยอดให้กับทุกคณะ  และเป็นระดับมหาวิทยาลัยและเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี  2547   เป็นต้นมา  รวมแล้วเป็น  5  ปี  ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและได้รับความสนใจจากผู้มาศึกษาดูงานเพราะเป็นฐานข้อมูลหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นฐานข้อมูลไม่ใช่เพียงแค่ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาเท่านั้น  แต่มีความครอบคลุมเกือบทุกด้านเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 

         วัตถุประสงค์ของระบบฐานข้อมูล  FIS

-          รองรับการประเมินภายในมหาวิทยาลัยและสกอ.

-          รองรับฐานข้อมูลภายในสามารถประมวลได้

-          รองรับการประเมินจากภายนอก  สมศ.

-          รองรับการประเมินจากภายนอก กพร.

         ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล  FIS 

-          ด้านการทำประกันคุณภาพการศึกษา

-          ด้านการรวบรวมข้อมูลทางด้านกพร.

-          ด้านการบริหารจัดการภาพรวมภายในมหาวิยาลัย

 ทำไมถึงมีระบบฐานข้อมูล FIS

-          ข้อมูลไม่ตรงกันในระดับคณะ  มหาวิทยาลัย

-          ข้อมูลตรวจสอบยาก

-          เอกสารที่มีอยู่กระจัดกระจาย

-          การติดตามตัวชี้วัดทำได้ยาก

-          เจ้าหน้าที่  QA  ทราบข้อมูลเพียงคนเดียว  เจ้าหน้าที่คนอื่นไม่มีส่วนร่วม

-          การทำงานมีความซ้ำซ้อน

-          ไม่สามารถเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ระหว่างหน่วยงานได้

-          เสียเวลารวบรวมข้อมูล

-          สิ้นเปลืองกระดาษและค่าใช้จ่ายสำเนาเอกสาร

 แนวคิดของการจัดทำระบบฐานข้อมูล

-          ทำให้ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

-          ทำให้ทราบผลการปฏิบัติงานของคณะ

-          ทำให้ทราบผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

-          ทำให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม

  ปัจจุบันผู้พัฒนาระบบมีแนวคิดต่อยอดระบบงบประมาณการเงินและ  FTES คือ จำนวนนิสิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น

จากความคิดของผู้เขียนเองรู้สึกทึ่งกับแนวคิดของการจัดทำระบบฐานข้อมูลนี้ขึ้น  ซึ่งถือได้ว่าเป็นฐานข้อมูลหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดียิ่ง  ทำให้ทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจะลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  และข้อดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็คือ  เป็นมหาวิทยาลัยไม่ใหญ่มาก  ทำให้ระบบฐานข้อมูลนี้  เป็นไปอย่างง่าย 

 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนมอบของที่ระลึก

และขอบขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าการศึกษาดูงานในครั้งนี้

พักสายตา

 

ชื่นชมกล้วยไม้

ประชันความงามระหว่างกล้วยไม้กับสาวนิติศาสตร์ อิอิ

ประชันความงามระหว่างกล้วยไม้กับสาวนิติศาสตร์ อิอิ

หมายเลขบันทึก: 214803เขียนเมื่อ 7 ตุลาคม 2008 21:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 สิงหาคม 2019 21:00 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (19)

ทุก ๆ ครั้งที่ผมไปศึกษาดูงาน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ผมจะรู้สึกเสมอว่า  ตนเองรักและภูมิใจในสถาบัน หรือบ้านเมืองของเรามากขึ้นเสมอ  และนั่นก็หมายถึงว่า  การพยายามเก็บเกี่ยวเรื่องบางเรื่องมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กรให้มากที่สุด

พร้อม ๆ กับการเรียนรู้ที่จะเข้าใจองค์กร, สถาบัน และประเทศชาติของเรา

มีความสุขกับการเรียนรู้ นะครับ

ไม่รู้จะชมไรระหว่างดอกไม้กะคน หุหุ

ม.แม่โจ้เคยแต่เจอเจ้าหน้าที่ เคยร่วมงานที่เป็นแม่งาน แต่ไม่เคยไปสัมผัสที่ม มหาลัยจริงๆซักที ที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องเกษตรแล้ว เทคโนโลยีก็ไม่น้อยหน้าใคร

สวัสดีครับคุณทางเดินแห่งรัก ได้ความรู้ดีครับ แต่เอ ทำไมรูปเที่ยวถึงเยอะกว่าดูงานละครับ?

ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นค่ะ

ขอบคุณคุณ Nat_Panik จริงๆรูปที่ถ่ายดูงานก็มีเยอะค่ะ แต่ว่าเอาขึ้นบางส่วนเพราะเห็นเนื้อหาทางการเยอะอยู่แล้ว เลยให้พักสายตา มากกว่าน่ะค่ะ เพราะรูปการดูงานจะไปบอกในส่วนของเว็บคณะน่ะค่ะ

ทราบแล้วครับ แค่แซวเล่นน่ะครับ

สวัสดีครับ

  • แวะมาเยี่ยมชมกิจกรรมดีๆ ครับ
  • สบายดีนะครับ

แวะเข้ามาเยี่ยมแม่โจ้กับเธอ แม่โจ้ได้มาเปิดวิทยาเขตที่แม่ฮ่องสอน ลุงเกได้รู้จักกับดร.อภิชาติ เราเป็นกรรมการบอร์ดวิชาการของวิทยาลัยชุมชนด้วยกัน ลุงเกมีความรู้สึกว่า แม่โจ้เขามีเอกลักษณ์ความเป็นสุภาพบุรุษ (คาวบอย)อย่างที่เธอว่านั่นแหละ แล้วเมื่อไหร่เธอจะมาเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนบ้าง ถ้ามีโอกาสได้มาช่วยกระซิบบอกลุงเกหน่อยนะจ๊ะ ลุงจะช่วยเป็นไกด์ท่องเที่ยวเมืองแห่งขุนเขา แห่งนี้ ขอให้มีสุขภาพดีนะจ๊ะ ลุงเก

  • ดอกไม้กับคน งามพอๆกันเลยครับ
  • โอ๊ย (แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าพูดโกหกกับใคร)
  • ครับ...แม่ อิอิ
  • ล้อเล่นน่ะครับ
  • ขอบคุณครับ ที่พามาชมด้วย
  • กล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ

- ขอบคุณคุณลุงเกมากๆค่ะ ไปอบรมที่เพชรบูรณ์เมื่อวันที่ 7-10 พ.ย. 51 ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้อ่านบล็อก ถ้ามีโอกาสไปแม่ฮ่องสอน คงได้เห็นบ้านเมืองสวยๆของที่นั่น ขอให้ลุงเกรักษาสุขภาพนะค่ะ

- ขอบคุณคนพลัดถิ่น บางครั้งโกหกแล้วทำให้รู้สึกดีก็โอเคนะค่ะ อิอิ

ม.แม่โจ้  มีบุคลิกที่โดดเด่นมากครับ,

ตอนนี้ก็ประกาศตัวขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาพที่ชัดเจนแล้ว  มีหลายกิจกรรมน่าสนใจมาก

 

หวัดดี คับ

ผมเป็น ลูกแม่โจ้ รุ่น72 กำลังศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ม.แม่โจ้ ปี3

พอดีผ่านมาเจอ เลยอยากแวะมาทักทายนะคับ

ยินดีมากๆครับ ที่มาเยี่ยมเยียนกัน

^_^

Maejo University the Home of Cowboy...

  • ขอบคุณคุณแผ่นดินที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะค่ะ
  • ขอบคุณคุณไม่แสดงตนนะค่ะ  ขอให้ตั้งใจเรียนนะค่ะ  สู้ๆ

ผมคยเป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ ผ่่านมาจึงขออนุญาตทักทายครับ ปัจจุบันผมรับราชการเป็นนิติกรในหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง  หากเมื่อใดแม่โจ้เปิดสอนนิติศาสตร์ผมจะมารับใช้ครับ

นางสาวสุวนันท์ ขนาดฉายา

อยากเข้าศึกษาต่อค่ะ

กลัวว่าจะเข้าไม่ได้

พี่ๆมีอะไรแนะนำไหมค่ะ

ความประทับใจในความเป็นลูกแม่โจ้มีอยุ่ในตัวครับ ภูมิใจที่ได้เรียนที่นี่ ได้เคยอยุ่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต เมืองคาวบอยแห่งนี้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท