เดินทางมุ่งหน้าสู่นครพิงค์ หรือ เชียงใหม่  ระยะทางประประมาณ 330 กม. ระหว่างทางเราก็ได้แวะวัดพระธาตุสุโทน อ.เด่นชัย  จังหวัดแพร่

 

 

     การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่  วันที่  5 -7 ตุลาคม  2551 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นวิชาการเรียนการสอนทางด้านเกษตรเป็นหลัก  และภาพที่ประทับใจก็คือ อธิการบดี รศ.ดร.เทพ พงษ์พาณิชย์  แต่งชุดคาวน์บอย  ดูแล้วเหมือนกับอยู่ในเมืองคาวบอย  ซึ่งถือได้ว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

     ทางเข้ามหาวิทยาลัยมี  คาวบอยมาเก็ต โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สร้างขึ้นมาเพื่อ ให้ เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยต่อสารพิษ โดยได้นำผลิตภัณฑ์จากภาควิชาต่าง ๆ ที่คณาจารย์และนักศึกษาได้ผลิตขึ้นมา เพราะมหาวิทยาลัยถือเป็นผู้นำด้านวิชาการเกษตร

          ก่อนที่จะศึกษาดูงานกัน  เรามาชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้กันดีกว่า ซึ่งบรรยากาศภายใน ร่มรื่น  มีต้นไม้อยู่รอบมหาวิทยาลัย  

 

     การศึกษาดูงานในครั้งนี้  โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ต้อนรับเป็นอย่างดี  โดยมีคุณวราภรณ์ ฟูกุล  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคุณภาพฯ สนอ. เป็นผู้แนะนำมหาวิทยาลัยและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

     หลักๆ  การศึกษาดูงานจะเน้นทางด้านระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา  หรือระบบฐานข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พัฒนาขึ้นมาเอง เรียกว่า  ระบบ  FIS   (Faculty  Information System)  เป็นระบบสารนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้พัฒนาระบบคือ  คุณไพศาล กาญจนวงศ์  ระบบสารสนเทศคณะ (FIS : Faculty Information System) เปนระบบสารสนเทศที่ทํางานในลักษณะ Web-Based Application โดยทํางานบนพื้นฐาน การทํางานร่วมกันของเจาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในข้อมูลแต่ละด้านเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของคณะและบุคลากรทุกคนภายในมหาวิทยาลัย มีการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศ  ซึ่งประโยชน์ของการจัดทำฐานข้อมูลมีประโยชน์ทั้ง  มุมมองผู้บริหาร  มุมมองระดับคณะ  มุมมองของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  อีกทั้งยังมีประโยชน์การจัดทำข้อมูล  กพร.  สมศ.  อีกทั้งยังมีประโยชน์อื่นๆ  อาทิเช่น  ภาระงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

 

 คุณไพศาล กาญจนวงศ์ ผู้พัฒนาระบบ FIS

คุณวราภรณ์ ฟูกุล  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคุณภาพฯ สนอ.

        ความเป็นมาของระบบฐานข้อมูล  FIS 

        เป็นการจัดทำฐานข้อมูลเริ่มจากระดับคณะเป็นหลักก่อน  และต่อมาได้มีการต่อยอดให้กับทุกคณะ  และเป็นระดับมหาวิทยาลัยและเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี  2547   เป็นต้นมา  รวมแล้วเป็น  5  ปี   ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและได้รับความสนใจจากผู้มาศึกษาดูงานเพราะเป็นฐานข้อมูลหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นฐานข้อมูลไม่ใช่เพียงแค่ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาเท่านั้น  แต่มีความครอบคลุมเกือบทุกด้านเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 

          วัตถุประสงค์ของระบบฐานข้อมูล  FIS

-          รองรับการประเมินภายในมหาวิทยาลัยและสกอ.

-          รองรับฐานข้อมูลภายในสามารถประมวลได้

-          รองรับการประเมินจากภายนอก  สมศ.

-          รองรับการประเมินจากภายนอก กพร.

          ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล  FIS 

-          ด้านการทำประกันคุณภาพการศึกษา

-          ด้านการรวบรวมข้อมูลทางด้านกพร.

-          ด้านการบริหารจัดการภาพรวมภายในมหาวิยาลัย

  ทำไมถึงมีระบบฐานข้อมูล FIS

-          ข้อมูลไม่ตรงกันในระดับคณะ  มหาวิทยาลัย

-          ข้อมูลตรวจสอบยาก

-          เอกสารที่มีอยู่กระจัดกระจาย

-          การติดตามตัวชี้วัดทำได้ยาก

-          เจ้าหน้าที่  QA  ทราบข้อมูลเพียงคนเดียว  เจ้าหน้าที่คนอื่นไม่มีส่วนร่วม

-          การทำงานมีความซ้ำซ้อน

-          ไม่สามารถเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ระหว่างหน่วยงานได้

-          เสียเวลารวบรวมข้อมูล

-          สิ้นเปลืองกระดาษและค่าใช้จ่ายสำเนาเอกสาร

  แนวคิดของการจัดทำระบบฐานข้อมูล

-          ทำให้ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

-          ทำให้ทราบผลการปฏิบัติงานของคณะ

-          ทำให้ทราบผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

-          ทำให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม

   ปัจจุบันผู้พัฒนาระบบมีแนวคิดต่อยอดระบบงบประมาณการเงินและ  FTES คือ จำนวนนิสิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น

จากความคิดของผู้เขียนเองรู้สึกทึ่งกับแนวคิดของการจัดทำระบบฐานข้อมูลนี้ขึ้น  ซึ่งถือได้ว่าเป็นฐานข้อมูลหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดียิ่ง  ทำให้ทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจะลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  และข้อดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็คือ  เป็นมหาวิทยาลัยไม่ใหญ่มาก  ทำให้ระบบฐานข้อมูลนี้  เป็นไปอย่างง่าย 

 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนมอบของที่ระลึก

และขอบขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าการศึกษาดูงานในครั้งนี้

พักสายตา

 

ชื่นชมกล้วยไม้

ประชันความงามระหว่างกล้วยไม้กับสาวนิติศาสตร์ อิอิ

ประชันความงามระหว่างกล้วยไม้กับสาวนิติศาสตร์ อิอิ