เป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในภาพรวม


เป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมไว้ ดังนี้
(1) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจชุมชนให้เกื้อกูลกันเพื่อเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
(2) สร้างงานและรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
(3) พัฒนาโครงข่ายถนนและระบบการขนส่งต่อเนื่องจากที่มีอยู่แล้ว
(4) เพิ่มความเข้มแข็งองค์กรชุมชนและประชาสังคมให้มีความมั่นคง  รวมทั้งระบบการบริการจัดการของชุมชนที่ดี  ให้ครอบคลุมทุกตำบล
(5) มีการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
(6) อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลนเพื่อความสมดุลของสภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวะภาพ
(7) เพิ่มขีดความสามารถในการกำจัดขยะมูลฝอยของท้องถิ่น  โดยการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียของท้องถิ่น
(8) สร้างโอกาสให้สตรีและผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มที่และได้รับการบริการต่าง ๆ ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง
(9) การดำเนินงานของภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชนและภาคการเมืองให้มีความโปร่งใสความซื่อสัตย์สุจริต  มีความผิดชอบต่อประชาชนและสังคมสูงขึ้น 
(10) พัฒนาหน่วยงาน  บุคลากรให้ทันสมัยพร้อมสำหรับการเข้าสู่การปฏิบัติงานยุคใหม่
ปัจจุบันอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)  จังหวัดชลบุรีได้นำนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งตอบสนองต่อนโยบายจึงได้ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรประชาชน  นักวิชาการ  และสื่อมวลชน  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาฯ และการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  และกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขึ้นใหม่ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ซึ่งได้จัดทำไว้แล้ว

 แหล่งที่มา  http://www.chon.go.th/modules/content/

 

                 http://www.chon.go.th/modules/contents/category.php?categoryid=1

 

หมายเลขบันทึก: 214492เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2008 21:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 เมษายน 2012 17:54 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี