เมื่อเปิดเทอมใหม่จะพบนักเรียนกลุ่มใหม่ ครูจึงต้องเรียนรู้ วิเคราะห์นักเรียนให้มากที่สุด เพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนเพราะนักเรียนสำคัญที่สุด

   1. คำถามวิจัย        - นักเรียนแต่ละคนมีลักษณะสำคัญอย่างไร

                      -  นักเรียนแต่ละคนมีจุดน่าสนใจที่ควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องใดบ้าง

                      - ครูควรออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้สามารถพัฒนคุณภาพของแต่ละคน และทุกคน

   2. การจัดเก็บข้อมูล - ภูมิหลังทางครอบครัว

                             - ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร / NT  ฯลฯ

                             - พัฒนาการทุกด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ค่านิยม ฯลฯ

                             - ความสนใจ ความถนัด ศักยภาพ และความต้องการจำเป็น

                             - ปัญหา / ข้อจำกัด

  3. แหล่งข้อมูล  - ระเบียนสะสม  สมุดพกฯลฯ

                       - ข้อมูลบุคคล ครูประจำชั้น ครูที่เคยสอน ผู้ปกครอง เพื่อนๆ และตัวนักเรียน

                       - ข้อมูลเหตุการณ์ เช่น พฤติกรรมการเข้าแถว  อยู่ในห้องเรียน  นอกห้องเรียน ฯลฯ

  4. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  - การบันทึก

                                - การสังเกต

                                - การสัมภาษณ์

                                - แบบสอบถาม  ฯลฯ

  5. การวิเคราะห์ขัอมูล  - SWOT  analysis

                                - PMIA   ( Plus, Minus, Interesting point, Approact)

         ที่มาของข้อมูล เอกสารประกอบการอบรมวิชาชีพครู โดย  ดร.เกตุมณี   มากมี