อาชีพ นักจิตวิทยา     ด้านการทำงานจะต้องใช้การวิเคราะห์   เป็นผู้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  และ ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม   ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์  ทำการวิเคราะห์ผลอันเกิดจากสิ่งแวดล้อม  ทางพันธุกรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนในสังคม และมูลเหตุอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับความคิดและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 

จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของคนเรา   ทำให้เกิดผลกระทบมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรุนแรง  เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง   ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน  นับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเกิดความเครียด  กดดัน จะต้องแสวงหาทางออกในการที่จะต้องพึ่ง ทางด้านจิตใจ เพียงเพราะมีผู้รับฟัง และเข้าใจ  ไม่ตำหนิ  สะท้อนเนื้อหา  ให้ได้เกิดการคลี่คลาย

 ส่วนที่เป็นความอึดอัด คับข้องใจ  ว้าวุ่น  สับสนขัดแย้ง  เป็นเรื่อง ของอารมณ์ความรู้สึก  เป็นสิ่งที่อยู่ในความคิด  เมื่อไม่ได้รับการคลี่คลาย  จะถูกสะสมนำไปสู่ภาวะความเครียดได้ เมื่อมีเหตุการณ์มีเรื่องราว  มากระทบจะแสดงออกต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต เบื่อหน่าย ทำให้เกิดความหงุดหงิดใจ  ในบางครั้งมีพฤ๖กรรมก้าวร้าวด้วย

 

ฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ด้านการให้คำปรึกษา( Cousellor ) จึงมีความสำคัญมาก  ที่จะทำให้ที่ในการรับฟัง เข้าใจ  และรับรู้อารมณ์ความรู้สึก  พร้อมกับรับฟังเรื่องราว ทั้งสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก  ได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆ  พร้อมชี้ ให้ผู้ที่รับบริการได้รับฟัง และเข้าใจตัวเอง และหาแนวทางออกของปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

 

  เมื่ออารมณ์ของผู้ใช้บริการ( Client) ลดลง ก็จะเหลือแต่ปัญหา และนำปัญหามาพูดคุยกันในการหาแนวทางออกร่วมกัน   ผู้ให้คำปรึกษาได้สรุปปัญหาพร้อมแนวทางออก สามารถที่จะปฏิบัติได้เมื่อไร  อย่างไร   และต้องให้กำลังใจ  ในการที่จะหาแนวทางออกในทางที่สร้างสรรค์  การให้คำปรึกษา ไม่จำเป็นจะต้องทำครั้งเดียวให้เสร็จสิ้นกระบวนการ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง

 

จึงนับได้ว่าผู้ที่สำเร็จทางด้านจิตวิทยา  สามารถที่จะเข้าสู่อาชีพนักจิตวิทยาน้อยเพราะคนที่สำเร็จมาในแต่ละปีก็ไม่ได้มากนัก  และการที่ผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพจริงๆก็ไม่ได้มากนัก และผู้ที่สำเร็จทางด้านนี้ การเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ยังมีความต้องการทางด้านวิชาชีพนี้เช่นกันจึงเป็นที่ต้องการขององค์การภาครัฐและเอกชน

 

และในวันนี้เครือข่าย เด็กและเยาวชน    ที่ทำงานราชการได้ประสานขอสัมภาษณ์เบื้องต้นผู้ที่สำเร็จด้านสาขาจิตวิทยา  จำนวน 2 คน   เพื่อสมัครเข้าทำงาน เป็นพนักงานของรัฐ   ในหน่วยงานของรัฐ  ต้องการ 2 ตำแหน่ง   เพราะ หน่วยงานของรัฐมีความต้องการนักจิตวิทยา ในการทำหน้าที่ด้านการให้คำปรึกษา  จึงตอบรับเครือข่ายทันทีในการที่จะประสานกับทางอาจารย์ภาคจิตวิทยา  ด้านรายชื่อผู้ที่สำเร็จเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดสรรเพื่อเข้าทำงานกับองค์กรเครือข่ายต่อไป 

http://gotoknow.org/blog/psychologist/262917