ศุภชัย ข่าทิพย์พาที

จิตวิทยานักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ทฤษฎีจิตวิทยานักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 

หลักสำคัญที่จะออกแบบสื่อ CAI ให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือ

คือต้องเข้าใจก่อนว่าวัยนี้จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เข้าใจตนเอง วัยนี้จะเป็นอิสระ สามารถนำตนเองได้
 2. ประสบการณ์ วัยนี้มีมากเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง
 3. ความพร้อม วัยนี้เกิดจากภารกิจเชิงพัฒนาการตามบทบาทของสังคม
 4. การมองเห็นคุณค่าของเวลา วัยนี้ทำเพื่อนำผลปัจจุบันไปใช้ทันที
 5. ลักษณะการเรียนรู้ ใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลางเน้นวิธีการแก้ปัญหา
 6. ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน ต้องไม่เป็นทางการ ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ผู้เรียนร่วมกัน
 7. การวางแผนและการจัดทำโครงการ ควรวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
 8. การวินิจฉัยความต้องการ ควรร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
 9. การกำหนดวัตถุประสงค์ ควรร่วมมือกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 10. การเรียนการสอน ให้เป็นไปตามความพร้อมของผู้เรียน ใช้ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นมาจัดกระบวนการเรียนการสอน
 11. กิจกรรมทั้งหลายมีบทบาทมีการทดลองและสืบเสาะหาตัวผู้เรียน
 12. การประเมินผล ครูและผู้เรียนวินิฉัยร่วมกันตามความต้องการ

ในการสร้าง CAI จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้เพื่อนำไปสร้างบทเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศุภชัย ข่าทิพย์พาที:G3ความเห็น (1)

อ.หนึ่ง
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 

 • เขียนกลั่นกรองความรู้จากการศึกษามาด้วยตนเองหรือเปล่าครับ
 • ถ้าใช่ หมายถึงมีที่มาจากแนวความคิดหน่อยมีอ้างอิง
 • และสรุปความรู้ออกมา ได้ 5 ดาวเลยครับ แต่ถ้านำมาจากแนวคิดของคนอื่น และไม่มีที่มา 2 ดาวไปก่อนครับ