สุจิตรา ศรีจิตรานนท์

ทฤษฎีจิตวิทยา

ทฤษฎีจิตวิทยานักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 

หลักสำคัญที่จะออกแบบสื่อ CAI ให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือ

1. ความรู้ใหม่ ๆ ที่เข้ากับทัศนคติ ค่านิยมหรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียนจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและเร็ว

2. การทบทวนจะช่วยเพิ่มความทรงจำ คควรจัดให้มีการทบทวนเป็นขั้นตอนหรือทบทวนทันทีหลังจากจบเรื่องหนึ่ง ๆ

3. การสอนในสิ่งที่ซึ่งเป็นความต้องการของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ทันที

4. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางเป้าหมายการศึกษา และมีเครื่องมือที่สามารถประเมินตนเองว่าได้ก้าวเข้าไปสู่เป้าหมายมากน้อยเท่าใด

5. ความแตกต่างทางด้านร่างกาย วัยนี้มีลักษณะแตกต่างกันทางด้านร่างกาย พัฒนาการสมอง การมองและการรับฟัง

6. ความแตกต่างด้านประสบการณ์ วัยนี้มีประสบการณ์มาก สามารถนำไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ดี

7. ความเข้าใจตนเอง วัยนี้มีความเข้าใจตนเองและมีการตัดสินใจที่ดีมีความรับผิดชอบในการทำสิ่งต่าง ๆ

8. วัยนี้อาจมีความชัดเจนและความแหลมคมในการมองเห็นลดลง

9. ความชัดเจนในการรับฟัง และการได้ยินอาจจะลดน้อยลง

10. การรับรู้ในด้านประสาทสัมผัส ความเร็วในการโต้ตอบจะลดน้อยลงตามด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุจิตรา ศรีจิตรานนท์:G3ความเห็น (0)