ถอดบันทึกเรื่องราวจากกระดาษ...สงขลา

สงขลา
 

เป้าหมายระยะยาว สร้างสังคมดี  คนมีความสุขสวัสดิการภาคประชาชน  การพัฒนาคน” “สัจจะเป็นค่านิยมร่วม = นวัตกรรมสัจจะ

เป้าหมายระยะสั้นสร้างคนจังหวัด 500,000 คน จาก 16 อำเภอ/40 ตำบล 30 กลุ่ม 30 คน พัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ = ความร่วมมือ

ใช้พลังกลุ่ม”+ กระบวนการสร้างปัญญา

วิจัย         จะดึงความรู้ที่มีอยู่มาใช้  การจัดการความรู้ สร้างความรู้ใหม่ พันธกิจ สถาบันอุดมศึกษาวิจัย บริการวิชาการ

เป้าหมาย 3 ระดับ                ทำอย่างไรให้ทำจริงๆ

                สมาชิก                   ลดรายจ่าย

                กลุ่ม                        กรรมการ 30  คน ทำอย่างไรให้รู้+เข้าใจ+เดินไปทางเดียวกัน พัฒนาระบบบัญชี

                เครือข่าย               

                จังหวัด                40  ตำบลพัฒนาผู้นำ กรรมการ สมาชิก

แนวคิด : สร้างสังคมดี คนมีความสุข

1.       ต้องทำความเข้าใจก่อน

2.       เรียนรู้

3.       ปฏิบัติ

(คน + บริหาร + กิจกรรม)

รูปแบบการบริหารจัดการ (ทำแบบเฉพาะตำบล และแบบจังหวัด)

เริ่มจากส่วนกลาง

คนเราสามารถจำแนกได้เป็นหลายประเภท คือ

-          บางประเภทต้องเริ่มจากให้ปฏิบัติตาม

-          บางคนทำด้วยคิดด้วย

-          ผู้นำตำบลต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยจัดกระบวนการ

-          นำปัญหามาเป็นโจทย์แล้วค้นหาวิธีการแก้โจทย์

ข้อค้นพบ

-          การเสริมแรงความสำเร็จ

-          เปลี่ยนผู้นำกระบวนการ (สร้างความดึงดูด) เทคนิค

-          การบันทึก โดยการใช้เทป จดบันทึก

ทุกคนเห็นประโยชน์ของตน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)