1..ความคาดหวังเมื่อจบบทเรียนนี้แล้วต้องการทำสื่อได้2. อยากได้ตามที่คาดหวัง3. ใช้ตัวอักษรลำบาก4. ไปใช้ในการเรียนการสอน ทำสื่อ