ถอดบันทึกเรื่องราวจากกระดาษ...นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
 

เครือข่าย                 ร่วมคิด  แยกทำ กลายเป็นร่วมคิด ร่วมทำ

กลุ่ม                        ออม/กู้

สมาชิก                   ประชุม สร้างความเข้าใจ (ลงพื้นที่พูดคุย ประชุมข้ามกลุ่ม)

เครือข่ายตำบล

-          ประชุม (ประจำเดือน สัญจร)

-          ประชาสัมพันธ์ (วิทยุชุมชน)รายการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน

-          อบรมคณะกรรมการ 5 ครั้ง ประเด็นเกี่ยวกับประวัติองค์กรการเงินชุมชน ทบทวนศักยภาพตนเอง ถอดบทเรียน วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

-          บูรณาการงานการเงินร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ

-          ฐานข้อมูลคนกะหรอ พัฒนาให้ความรู้ด้านสุขภาพ 30% คนทำสวนยาง รับจ้างและอื่น ๆ

วันนี้หันหน้าเข้าหากัน

-          สมาชิกตื่นตัวมากขึ้น

-          ภาคี/หน่วยงาน ร่วมมือร่วมใจมากขึ้น

พรุ่งนี้

 

-  วันละบาท สมาชิก 1,016 คน                สวัสดิการชุมชน(ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน) แยกส่วนเป็นอิสระจากกองทุนหมู่บ้าน

ทุกคนตอนนี้ คิดดี อยากเห็นสิ่งดี อยากทำดี

ทีมพื้นที่ คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณวิจัย/คุณกิจ

จะบูรณาการ เป้าหมาย ร่วมกัน

1.       ทำอย่างไรให้คนส่วนใหญ่เข้าใจ

2.       คิดรูปแบบบริหารจัดการที่จะรองรับนโยบาย

3.       มีแกนในการขับเคลื่อนในชุมชน

จุดเด่นของทีมกระหรอ คือ กองทุนหมู่บ้านและมีนโยบายรัฐบาล

ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่

1.       หาคำตอบเรื่องของไฟลามทุ่งเรื่องสวัสดิการ

2.       การบูรณาการโดยใช้แกนเครือข่ายเป็นหลัก

เครือข่ายมี 2-3 คน จะเข้าใจในเรื่อง KM มาก จะทำอย่างไรให้มีคนเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)