แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ


วิจัย ๆ ๆ

เรื่อง      แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อประเมินระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เพื่อศึกษาปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกวิธีการดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จำนวน 324คน โดยวิธีการสุ่มตามระดับชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 scale   มีค่าความเชื่อถือได้ .9013    วิเคราะห์ (ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows Version 10.0) สถิติที่ใช้    ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมารตฐานและทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test, F-test

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ส่วนใหญ่มีลักษณะทั่วไปทางด้านสังคมเป็น เพศชายทั้งหมด 156 คน เป็นเพศหญิงทั้งหมด 168 คน มีอายุเฉลี่ย 12 – 17 ปี มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษภาคปลายปี ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ผลการเรียน อยู่ที่เกรด 2 ผลการเรียน G P A เฉลี่ยอยู่ที่ 1.51 – 2.00 พบว่าปัจจัยด้านทั่วไปที่มีผลต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีดังนี้ แรงจูงใจเชิงเครื่องมือ คือ ต้องการอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ ต้องการเป็นผู้ที่มีการศึกษาภาษาอังกฤษดี  ต้องการอ่านตำรา หรือวรรณคดีที่เป็นภาษาอังกฤษ  อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ส่วนแรงจูงใจเชิงบูรณาการ คือ ต้องการเรียนเพราะเป็นภาษาที่เรียนรู้กันทั่วโลก รู้สึกภูมิใจที่ได้พูด ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อมีเวลามักจะฟังเพลง หรือข่าวภาษาอังกฤษทางวิทยุ อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหว่างเพศและค่าระดับผลการเรียน ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

   

 กว่าจะเสร็จ...วู้ งานวิจัย....

 

หมายเลขบันทึก: 213639เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม 2008 19:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:39 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (10)
  • ยินดีด้วยค่ะที่ทำสำเร็จ
  • เด็กจะรู้สึกสนุกภูมิใจที่พูดสื่อสารได้ค่ะ
  • ดีครับแวะมาทักทายครับ
  • ดีใจด้วยครับ

สวัสดีค่ะ กำลังมองหางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจอยู่ค่ะ ฉบับภาษาไทยหายากมากเลยค่ะ พอดีมาเจองานวิจัยของคุณ พอจะเป็นไปได้ไหมค่ะ ถ้าจะขอศึกษางานวิจัยของคุณฉบับเต็มค่ะ ตอนนี้เรียนโทอยู่นะค่ะ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ค่ะ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ถ้างัยขอรบกวนด้วยนะค่ะ ausnus2@yahoo.com

ยินดีด้วยอีกคนนะคะ

ตอนนี้กำลังเรียนโทเหมือนกับคุณอัสที่โพสต์ไว้ หัวข้อทำเรื่องแรงจูงใจการเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกัน อยากจะรบกวนของานวิจัยฉบับเต็มด้วยอีกคนค่ะถ้าเป็นไปได้

ขอบคุณมาล่วงหน้าด้วยนะคะ

jaybay17@hotmail.com

กำลังเรียนโทเหมือนกัน หัวข้อเหมือนกัน ของานวิจัยฉบับเต็มด้วยคนจะได้ไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ njcosmed@hotmail.com

แสดงความยินดีด้วยค่ะ กำลังทำหัวข้อนี้เหมือนกันแต่ทำเป็นภาษาอังกฤษยังงัยช่วยแนะนำขั้นตอนหรือข้อมูลให้หน่อยค่ะ

auato@live.com

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี