ขอเล่าเรื่องประทับใจในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  สักเรื่องหนึ่ง  ในหลายๆเรื่อง  ที่ครูอ้อยได้จัดการให้นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในวิชาที่ครูอ้อยรับผิดชอบ  ให้นักเรียนมีกระบวนการ คิด จัดการ ทักษะชีวิต  ให้นักเรียน  มีเจตคติที่ดี  ต่อบริบทและมีความสุขในการเรียนรู้

ในระยะของการเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน  ที่จะต้องให้นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ทั้ง 4 ทักษะ  คือ  การฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน  ตลอดทั้งกิจกรรมต่างๆ  ที่สอดคล้องกับการประเมินผล  ต้องจัดให้ต่อเนื่อง  ตั้งแต่ต้นภาคเรียน  ระหว่างภาคเรียน  และปลายภาคเรียน 

นักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเห็นชัดเจน  ทั้งเรื่อง  สติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  การเอาใจใส่ในการเรียนรู้ของตนเอง  การเอาใจใส่ของผู้ปกครองที่เป็นแรงสนับสนุน  นักเรียนทุกคนจะมีความแตกต่างกัน 

เราผู้เป็นครู.....ต้องสังเกตนักเรียนให้เป็นรูปธรรม  ที่เรียกกันว่า ....ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  ให้ครบทุกด้าน ดังที่กล่าวมา 

ครูอ้อย  ได้เขียนมาแล้ว ในบันทึก  ในบล็อกนี้.....ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเขียน 2549  จนถึงปัจจุบัน  ที่มีรูปแบบการสอน การทดลองไปเรื่อยๆ  จนเห็นชัดเจนว่า......ควรสอนนักเรียนในรูปแบบใด  ใช้กิจกรรมใด  และนำมาจัดทำเป็นนวัตกรรมในการทำผลงานทางวิชาการ  และ  นำเสนอเพื่อการเรียนปริญญาเอก

สิ่งที่ครูอ้อยภูมิใจในการจัดการเรียนรู้ ก็คือ.....การเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยให้แก่นักเรียน  ให้กล้าคิด  กล้าพูด  กล้านำไปปฏิบัติ.....

*****

เรื่องที่จะเล่านี้  สำหรับนักเรียน.....ปลายแถว  คงไม่ต้องกล่าวนิยามศัพท์เฉพาะนะคะ  ว่า  นักเรียนปลายแถวในการจัดการเรียนรู้  หมายถึงอย่างไร  เป็นประเภทใด 

จากการที่กล่าวมาแล้ว  ในการเก็บคะแนน  จนถึงวาระสุดท้าย  วันปิดคอร์สการเรียน  เธอทั้ง3 ก็ยังไม่นำงานมาส่ง 

ดังนั้น  ต้องใช้วิธีการ  ที่เกิดขึ้นมาทันทีทันใด......อย่าเฉียบพลัน......นั่นคือ การยอวาที

*****

Ad13

*****

การยอวาที  เลียนแบบการโต้วาที  แต่ไม่ใช่  ถือว่าเป็น.....มินิยอวาที.....สงสัยตัวเองเหมือนกันว่า.....คิดได้อย่างไรนี่ 

ขณะที่ทำรูปข้างบนนี้  .....ยังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่  กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

*****

นักเรียนชายทั้ง 3 คน  มีคะแนนเก็บน้อยมากๆๆ  คิดว่า  หากสอบภาคความรู้  ก็ต้องสอบได้น้อย  นำมารวมกัน  ต้องได้น้อยแน่ๆ 

ครูอ้อยเป็นห่วงยิ่งนัก  แล้วเรื่องอะไร  จะต้องให้นักเรียนทำอะไรยากๆ  ซึ่งตัวเอง ไม่ได้ทำ  นำกลับไปบ้าน  ให้พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองทำให้ 

นักเรียนก็ไม่มีความรู้ที่คงทนอะไรเลย.....อย่ากระนั้นเลย  มาฝึกให้นักเรียน  กล้าคิด  กล้าพูด  กล้าทำ  กันดีกว่า 

โจทย์ก็คือ......พูดยอวาที  ครูสิริพร  กุ่ยกระโทก 

พูดได้ประทับใจมาก  ดูสีหน้า ครูอ้อยสิคะ  ว่า....มีความสุขเพียงใด  นักเรียนที่พูดได้ดี  มีการตัดสินจากเพื่อนๆ ในห้องเรียนเป็นเอกฉันท์ว่า  ใครเป็นที่ 1 และ 2 และ 3 

แต่ที่จริง  นักเรียนทั้ง 3 คน  เป็นที่หนึ่งในใจของครูอ้อย คนนี้เสมอ......