จากการทำ CAI วัยผู้ใหญ่  ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ของวัยนี้

ทฤษฎีพื้นฐานอาจแบ่งได้ 3 กลุ่ม

1. กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ได้แก่ พาฟลอฟ  วัตสัน  ธอร์นไดด์ และสกินเนอร์

2. กลุ่มสติปัญญานิยม (Cognitivism)  ได้แก่ โคฮ์เลอร์  เลวิน  บรูเนอร์  และ เพียเจท์

3. กลุ่มมนุษย์นิยม (Humanism) ได้แก่ มาสโลว์ และโรเจอร์