ระบบการออกแบบการสอน

ออกแบบการผลิตสื่อด้วยโมเดลของ อเรสซี่

การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง "เส้นทางสีดำ"

ใช้แนวความคิดขอ (Alessi & Trollip)

การออกแบบระบบการเรียนการสอนกับแนวทางการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน”
จากการศึกษาแนวคิดและหลักการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ข้าพเจ้า ได้ศึกษาหลักการออกแบบของ อเลสซี่และทรอลลิป (Alessi & Trollip, 1991) เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการเตรียม(Preparation)
- การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
- การเก็บข้อมูล
- การเรียนรู้เนื้อหา
- การสร้างความคิด
ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน(Design instruction)
- การทอนความคิด
- การวิเคราะห์งานและมโนมติ
- การออกแบบบทเรียนขั้นแรก
- การประเมินและทบทวน
ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการเขียนผังงาน(Writing Flowchart)
ขั้นที่ 4 ขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร์ด(Creating Storyboard)
ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรม(Programming Lesson)
ขั้นที่ 6 ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน(Producing Supporting Materials)

ขั้นที่ 7 ขั้นตอนการประเมอนและแก้ไขบทเรียน(Evaluation and Revision)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายัน : g3ความเห็น (0)