cai "เส้นทางสีดำ"

cai "เส้นทางสีดำ"

การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เส้นทางสีดำ
       จากการศึกษาแนวคิดและหลักการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มข้าพเจ้า ได้ศึกษาหลักการออกแบบของ  อเลสซี่และทรอลลิป (Alessi & Trollip, 1991) เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยมีรายละเอียดดังนี้
         ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการเตรียม(Preparation)
ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน(Design instruction)
ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการเขียนผังงาน(Writing Flowchart)
ขั้นที่ 4 ขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร์ด(Creating Storyboard)
ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรม(Programming Lesson)
ขั้นที่ 6 ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน(Producing Supporting Materials)
ขั้นที่ 7 ขั้นตอนการประเมอนและแก้ไขบทเรียน(Evaluation and Revision)

ในส่วนการออกแบบระบบการเรียนการสอน ใช้แนวความคิดของ ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร ตามทฤษฎีของกาเย่    9  ขั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นพรัตน์ G3ความเห็น (0)