GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สุนันทา G3

CAI เส้นทางสีดำ
“การออกแบบระบบการเรียนการสอนกับแนวทางการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน”
       จากการศึกษาแนวคิดและหลักการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ข้าพเจ้า ได้ศึกษาหลักการออกแบบของ  อเลสซี่และทรอลลิป (Alessi & Trollip, 1991) เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยมีรายละเอียดดังนี้
         ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการเตรียม(Preparation)
- การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
- การเก็บข้อมูล
- การเรียนรู้เนื้อหา
- การสร้างความคิด
ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน(Design instruction)
- การทอนความคิด
- การวิเคราะห์งานและมโนมติ
- การออกแบบบทเรียนขั้นแรก
- การประเมินและทบทวน
ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการเขียนผังงาน(Writing Flowchart)
ขั้นที่ 4 ขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร์ด(Creating Storyboard)
ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรม(Programming Lesson)
ขั้นที่ 6 ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน(Producing Supporting Materials)

ขั้นที่ 7 ขั้นตอนการประเมอนและแก้ไขบทเรียน(Evaluation and Revision)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 21246
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)